ข้อมูลอาคาร

รูปภาพ
ชื่ออาคาร
ปีที่สร้าง
จำนวนห้อง
จำนวนชั้น
งบประมาณในการก่อสร้าง
สถานะ
ป1ช
0
0
0
0
พร้อมใช้งาน
ป1ฉ 2 หลัง
0
0
0
0
พร้อมใช้งาน
สปช 103/26 1 หลัง
0
0
0
0
พร้อมใช้งาน
สปช 105/26 1 หลัง
0
0
0
0
พร้อมใช้งาน
สปช102/26 1 หลัง
0
0
0
0
พร้อมใช้งาน
บ้านพักครู แบบองค์การฯ 2 หลัง
0
0
0
0
พร้อมใช้งาน
บ้านพักครู แบบสปช 302/26 1 หลัง
0
0
0
0
พร้อมใช้งาน
บ้านพักครู แบบสปช303/26 1 หลัง
0
0
0
0
พร้อมใช้งาน
ส้วม แบบสปช601/26 4หลัง
0
0
0
0
พร้อมใช้งาน