ข้อมูลอาคาร

รูปภาพ
ชื่ออาคาร
ปีที่สร้าง
จำนวนห้อง
จำนวนชั้น
งบประมาณในการก่อสร้าง
สถานะ
แบบ ก
0
20
4
0
พร้อมใช้งาน
หอประชุม
0
0
1
0
พร้อมใช้งาน
แบบ ก
0
24
4
0
พร้อมใช้งาน
แบบ เบ็ดเสร็จ
0
5
1
0
พร้อมใช้งาน