คณะกรรมการนักเรียน

รูปภาพ
ชื่อ-นามสกุล
ตำแหน่ง
นายประสิทธิ์ เหง้าศรีไพร
ประธานนักเรียน
นายชินอิจิ โพธิ์น้อย
[email protected]
รองประธานนักเรียน
นางสาว จริยา ศรีสมยา
รองประธานนักเรียน
นางสาว ยุภาวดี จันทร์ไพรสนธ์
เหรัญญิก
นางสาว วราภรณ์ เเสงสติ
เลขานุการ
นางสาว ศรันยา สวัสดี
ปฎิคม
นางสาว ปราณี น้อยนริทร์
ปฎิคม
นาย อรุณ พรรณรังษี
ปฎิคม
นางสาว แสงมณี ทวานชัยสงค์
เหรัญญิก
นางสาว อังคณา เเซ่ซิ้ม
ประชาสัมพันธ์
นางสาว วิริยาภร วุฒิเสน
ประชาสัมพันธ์
นางสาว รัตนา สิริสำราญ
ประชาสัมพันธ์