ผู้บริหาร

รูปภาพ
ชื่อ-นามสกุล
ตำแหน่ง
การศึกษา
นายวัฒนา โพธิผล
ผู้อำนวยการโรงเรียน
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
นายสมบูรณ์ จวนสาง
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
การศึกษามหาบัณฑิต