บุคลากร

รูปภาพ
ชื่อ-นามสกุล
ตำแหน่ง
การศึกษา
นางสุภาวดี เพ็ชรฤาชา
ครูชำนาญการพิเศษ
ครุศาสตร์บัณฑิต วิชาเอก ภาษาไทย วิชาโท บรรณารักษ์ศาสตร์
นางสุวคนธ์ สมวัชรจิต
ครูชำนาญการพิเศษ
ปริญญาโท อักษรศาสตร์มหาบัณฑิต
นางสาวอรุณี เขาราช
ครู
ครุศาสตร์บัณฑิต
นายประเวศน์ ช่างสาร
ครูชำนาญการ
การศึกษาลบัณฑิต
นางกรรณิกา จวนสาง
ครูชำนาญการ
ครุศาสตร์บัณฑิต
นางสาวนวลใย รักเกียรติวินัย
ครูชำนาญการพิเศษ
ครุศาสตร์บัณฑิต
นางมิ่งขวัญ ปฐมพรรษ
ครูชำนาญการพิเศษ
การศึกษาบัณฑิต
นางปราณี อาจสุวรรณ
ครูชำนาญการพิเศษ
ครุศาสตร์บัณฑิต
นางช่อผกา หมวดใหม่
ครูชำนาญการ
ครุศาสตร์บัณฑิต วิชาเอก วิทยาศาสตร์ทั่วไป
นางพรศิริ นิลฉวี
ครูชำนาญการพิเศษ
ครุศาสตร์บัณฑิต วิชาเอก สังคมศึกษา
นางสาวรัศมี มานะ
ครูชำนาญการพิเศษ
ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขา สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา
นางดรุณี จันทร์สุวรรณ์
ครูชำนาญการพิเศษ
ครุศาสตร์บัณฑิต วิชาเอกสังคมศึกษา
นางนงลักษณ์ ชุมพล
ครูชำนาญการชำนาญการพิเศษ
ศึกษาศาสตร์บัณฑิต วิชาเอก ประวัติศาสตร์ วิชาโท ภูมิศาสตร์
นางสมสนุก จวนสาง
ครูชำนาญการ
ครุศาสตร์บัณฑิต วิชาเอก สังคมศึกษา
นางฉวีวรรณ ชานตรี
ครูชำนาญการพิเศษ
ครุศาสตร์บัณฑิต (ค.บ.) วิชาเอก สังคมศึกษา ศิลปศาสตร์บัณฑิต (ศศ.บ.) วิชาเอก เศรษฐศาสตร์สหกรณ์
นายชัยณรงค์ ศิริเวช
ครูชำนาญการพิเศษ
ครุศาสตร์บัณฑิต วิชาเอก พลศึกษา วิชาโท สุขศึกษา
นางสาวยุพาณี ภูมิศรีแก้ว
ครูชำนาญการ
ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชา พลศึกษา
นายปรีชา กันเสนา
ครูชำนาญการพิเศษ
ครุศาสตร์บัณฑิต วิชาเอก นาฏศิลป์ วิชาโท ภาษาไทย
นายวรพจน์ โคตรแสนลี
ครูชำนาญการพิเศษ
ครุศาสตร์บัณฑิต วิชาเอก ศิลปะ วิชาโท ภาษาอังกฤษ
นางสาวภัทรพร หล้ามงคล
ครูชำนาญการ
ครุศาสตร์บัณฑิต วิชาเอก เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา วิชาโท ศิลปะ
นายสำราญ บัวแก้ว
ครูชำนาญการพิเศษ
ครุศาสตร์บัณฑิต วิชาเอก อุตสาหกรรม
นายนุกูล เสนาเจริญ
ครูชำนาญการพิเศษ
ครุศาสตร์บัณฑิต สาขา อุตสาหกรรมศิลป์
นางธัญญ์นภัส กีรติรัฐวัฒน์
ครูชำนาญการพิเศษ
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขา การเงินและการธนาคาร
นางมุกดา บุญเชียงมา
ครูชำนาญการพิเศษ
ศึกษาศาสตร์บัณฑิต วิชาเอก เศรษฐศาสตร์
นางชลลดา วิเศษทอง
ครูชำนาญการพิเศษ
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขา การบัญชี
นายปริญญาวิทย์ นามประเทศ
ครูชำนาญการ
ครุศาสตร์บัณฑิต วิชาเอก เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา วิชาโท อุตสาหกรรมศิลป์
นายนฤพล จันทู
ครูชำนาญการพิเศษ
การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชา หลักสูตรและการสอน
นางประกายแก้ว ทองเงิน
ครูชำนาญการพิเศษ
ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชา สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา
นางสุนทรี อยู่เรือนงาม
ครูชำนาญการพิเศษ
ครุศาสตร์บัณฑิต วิชาเอก ภาษาอังกฤษ วิชาโท ประวัติศาสตร์
นายโสม รักเกียรติวินัย
ครูชำนาญการพิเศษ
การศึกษาบัณฑิต วิชาเอก ภาษาอังกฤษ วิชาโท เทคโนโลยีและการสื่อสาร ศึกษาศาสตร์บัณฑิต วิชาเอก คณิตศาสตร์
นางวาสนา ทูคำมี
ครูชำนาญการพิเศษ
การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชา จิตวิทยาแนะแนว
นางณฐากร พาดฤทธิ์
ครูชำนาญการ
ครุศาสตร์บัณฑิต สาขา บรรณารักษ์ศาสตร์
นางอุดมลักษณ์ มอโท
ครูชำนาญการ
ปริญญาตรี ครุศาสตร์บัณฑิต
นายนิทัศน์ ศรียา
ครูชำนาญการ