ประวัติ

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๑ อุดรธานี เป็นโรงเรียนในพระราชูปถัมภ์
ในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมารกรมสามัญศึกษาได้อนุมัติอย่างเป็นทางการ ให้ดำเนินการจัดการเรียนการสอน เมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๓๒
ระยะแรกตั้งได้อาศัยโรงเรียนบ้านเชียงพิณ (พิบูลย์ศราวุธอุปถัมภ์)
เป็นสถานที่ชั่วคราว ต่อมาเมื่อได้รับมอบสถานที่ที่เป็นการถาวรคือที่ดินสาธารณะประโยชน์ “ดอนบง” เนื้อที่ ๑๒๐ ไร่
อยู่เขตพื้นที่ตำบลเชียงพิณ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
ในครั้งนั้นพลเอกสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
ทรงเล็งเห็นความสำคัญของการศึกษาของเยาวชนของชาติ
ทรงมีพระราชประสงค์กระจายการศึกษาไปสู่ท้องถิ่นธุรกันดาร
จึงพระราชทานพระราชทรพัย์ส่วนพระองค์สมทบทุนเป็นค่าก่อสร้างอาคารเรียน
ดังนั้น กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
จึงดำเนินการสนองพระราชประสงค์โดยน้อมเกล้าฯ ถวายโรงเรียนในพระราชูปถัมภ์ และพระราชทานนาม โรงเรียนแห่งนี้ว่า “โรงเรียนมัธยมบุษย์น้ำเพชร” ซึ่งเป็นพระนามของพระธิดาในพระองค์ท่าน
ต่อมากระทรวงศึกษาธิการได้มีประกาศเปลี่ยนชื่อโรงเรียนมัธยมบุษย์น้ำเพชร เป็น “โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี” เมื่อวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๓๙ และกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ได้ขอพระราชทานพระราชานุญาตเติมชื่อจังหวัดต่อท้ายชื่อโรงเรียน
เป็น “โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๑ อุดรธานี” ตั้งแต่วันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๔๐ เป็นต้นมา
และปัจจุบันมี นายวัฒนา โพธิผล เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน
โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๑ อุดรธานี ตั้งอยู่ เลขที่ ๗๖๖ หมู่ ๑ ตำบลเชียงพิณ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ๔๑๐๐๐
หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๔๒๒๒-๒๕๕๓
ผู้บริหารโรงเรียน คือ นายวัฒนา โพธิผล
หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘-๑๗๐๘-๘๕๘๙

วิสัยทัศน์

ภายในปี ๒๕๕๓ โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๑ อุดรธานี มุ่งส่งเสริมพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา เพื่อสนองพระราชดำริ สืบสานภูมิปัญญาไทย รู้จักใช้เทคโนโลยี บริการชุมชน รักษาตนด้านอนามัย อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

คำขวัญ

รักษ์ศักดิ์ศรี
มีคุณธรรม
นำวิชาการ
สืบสานงานพระราชดำริ

พันธกิจ

๑. จัดการศึกษาสนองพระราชดำริของโรงเรียนในพระราชูปถัมภ์ฯ และสนองความต้องการของชุมชน
๒. ปลูกผังให้นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมอันพึงประสงค์ของสังคม และสืบสานภูมิปัญญาไทย
๓. ปลูกฝังและส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักดูแลตนเองให้มีสุขภาพที่ดี
๔. ส่งเสริมและพัฒนาครูให้สามารถใช้สื่อและเทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพ ในการจัดการเรียนรู้โดย เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

เป้าหมาย

๑. นักเรียนมีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย เทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
๒. นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมอันพึงประสงค์ของสังคมและอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
๓. นักเรียนเป็นผู้มีสุขภาพสมบูรณ์และแข็งแรง
๔. นักเรียนมีความรู้ความสามารถเต็มตามศักยภาพทั้งวิชาสามัญและวิชาชีพ

อักษรย่อ

ม.สว.๑.

เพลง

มัธยมสิริวัณวรี ๑ ซาบซึ้ง บุญญาบารมี
พระราชทานนามนั้นเป็นศรี
พระบารมีแผ่ไปไพศาล
เด็กไทยได้เรียนทั่วหน้า
การศึกษามีค่ายิ่งใหญ่
ครูอาจารย์ นำแสงส่องใจ
สว่างไสว ไปทั้งสวยงาม
มีวินัยใฝ่รู้คุณธรรม
กิจกรรมนำหน้าวิชาการ
ส่งเสริมความรู้สืบสาน
โครงการพระราชดำริในพระองค์

ปรัชญา

ต้นพะยูงเป็นต้นไม้ประจำโรงเรียน