ชื่อ-นามสกุล

นายประจบ จันทะเวช

ตำแหน่ง

ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

การศึกษา

2512-2515 : ชั้นประถมศึกษาตอนต้น (ป.1-4) ร.ร.บ้านศรีเมืองใหม่ อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี
2516-2518 : ชั้นประถมศึกษาตอนปลาย (ป.5-7) ร.ร.ศรีเมืองใหม่ อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี
2519-2521 : ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.ศ.1-3) ร.ร.ศรีเมืองวิทยาคาร อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี
2522-2523 : ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.ศ.4-5) ร.ร.เบ็ญจะมะมหาราช อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
2524-2528 : ครุศาสตร์บัณฑิต (ค.บ.) เอกวิทยาศาสตรทั่วไป วิทยาลัยครูอุบลราชธานี อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
2547-2548 : การศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.) มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก

โทรศัพท์

081-854-8906

Email

[email protected] และ [email protected]

รูปถ่าย