ผู้บริหาร

รูปภาพ
ชื่อ-นามสกุล
ตำแหน่ง
การศึกษา
นายประจบ จันทะเวช
[email protected] และ [email protected]
ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
2512-2515 : ชั้นประถมศึกษาตอนต้น (ป.1-4) ร.ร.บ้านศรีเมืองใหม่ อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี 2516-2518 : ชั้นประถมศึกษาตอนปลาย (ป.5-7) ร.ร.ศรีเมืองใหม่ อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี 2519-2521 : ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.ศ.1-3) ร.ร.ศรีเมืองวิทยาคาร อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี 2522-2523 : ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.ศ.4-5) ร.ร.เบ็ญจะมะมหาราช อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 2524-2528 : ครุศาสตร์บัณฑิต (ค.บ.) เอกวิทยาศาสตรทั่วไป วิทยาลัยครูอุบลราชธานี อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 2547-2548 : การศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.) มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก