บุคลากร

รูปภาพ
ชื่อ-นามสกุล
ตำแหน่ง
การศึกษา
นางสาวสุภิรา นิลพฤกษ์
ครูวิทยฐานะชำนาญการ(เข้าโครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด)
ศศ.บ. (ประถมศึกษา)
นายคณิต ไผ่พูล
[email protected]
ครูวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
ค.บ. (คณิตศาสตร์) ป.บัณฑิต (การบริหารการศึกษา) กศ.ม. (การวัดผลการศึกษา)
นางนรินพิไล ไผ่พูล
ครูวิทยฐานะชำนาญการ
ค.บ. (สังคมศึกษา)
นางสาวกิติมา มากเลาะเลย์
ครู
ค.บ. (สังคมศึกษา) กำลังศึกษาระดับปริญญาโท สาขาหลักสูตรและการสอน
นายชำนิ พิมพาภรณ์
ครู
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) ป.บัณฑิต (การบริหารการศึกษา) กำลังศึกษาระดับปริญญาโท สาขาการบริหารการศึกษา
นายสำเริง ศรสวัสดิ์
ช่างสี ชั้น 3
ประถมศึกษาปีที่ 6
นางสาวชนิดา ดึงดาล
พนักงานราชการ
ศศ.บ.(การจัดการ),ป.บัณฑิต(วิชาชีพครู)
นายธีระยุทธ เมืองรามัญ
ครูอัตราจ้าง งบ SP2
ศศ.บ.(พลศึกษา)
นางสาวจินตนา มะหมัดซอและห์
ครูผู้ช่วย
ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษ)
นางสาวศิริพร คำมาก
ครูผู้ช่วย
ศษ.บ. (ประถมศึกษา)
นางสาวนาถยา เอี่ยมไกรสร
เจ้าหน้าที่ธุรการ
นายคณิต ไผ่พูล
http://twitter.com/kanit_phaipool , http://www.facebook.com/kanit phaipool
ครู
ปี พ.ศ.๒๕๒๘ ค.บ. (คณิตศาสตร์) , ปี พ.ศ. ๒๕๔๐ กศ.ม. (การวัดผลการศึกษา) , ปี พ.ศ.๒๕๕๓ ป.บัณฑิต (การบริหารการศึกษา)
นางสาวศิริพร คำมาก
ครู
ศษ.บ. (ประถมศึกษา)
นางสาวชนิดา ดึงดาล
พนักงานราชการ
ศศ.บ.(การจัดการ),ป.บัณฑิต(วิชาชีพครู)
นายคณิต ไผ่พูล
[email protected]
ครู
ค.บ. (คณิตศาสตร์) , ป.บัณฑิต (การบริหารการศึกษา) , กศ.ม. (การวัดผลการศึกษา)
นายคณิต ไผ่พูล
[email protected]
ครู
ค.บ. (คณิตศาสตร์) , ป.บัณฑิต (การบริหารการศึกษา) , กศ.ม. (การวัดผลการศึกษา)
นายคณิต ไผ่พูล
[email protected]
ครู
ค.บ. (คณิตศาสตร์) , ป.บัณฑิต (การบริหารการศึกษา) , กศ.ม. (การวัดผลการศึกษา)