ประวัติ

โรงเรียนบ้านบ่อตาโล่ ตั้งอยู่ หมู่ที่ 4 ตำบลบ่อตาโล่ อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
โรงเรียนนี้ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2483 นายสุวิช ทรัพย์ทวี นายอำเภอวังน้อยเห็นว่าเด็กในท้องที่หมู่ที่4 ตำบลบ่อตาโล่ กับเด็กท้องที่หมู่ที่ 6 ตำบลลำตาเสา ต้องไปเรียนที่โรงเรียนวัดบ้านสร้างอำเภอบางปะอิน
และที่โรงเรียนสุเหร่าอิสลาม เขตอำเภอวังน้อย ต้องเดินทางไกลไปกลับไม่สะดวก จึงจัดตั้งโรงเรียน
บ้านบ่อตาโล่ขึ้น
เมื่อเริ่มเปิดนายถม อิ่มฤทธา ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4 ตำบลบ่อตาโล่ เป็นผู้จัดหาสถานที่ปลูกเป็นโรงยกพื้นชั่วคราวในที่ดินให้อาศัยของ นายเต๊ะ มีสัตย์ ทำพิธีเปิดเรียนเมื่อวันที่ 12 กันยายน 2483โดยนายสง่า นิลจำรัส ศึกษาธิการอำเภอวังน้อยเป็นประธานมีราษฎรมาร่วมในพิธีเปิดประมาณ 50 คนประธานได้กล่าว
ถึงความสำคัญของการศึกษาที่มีต่อเยาวชนของชาติจึงจำเป็นต้องจัดตั้งโรงเรียนนี้ขึ้น โรงเรียนอยู่ได้ด้วยเงินอุดหนุนของรัฐบาลจึงจัดการเรียนการสอนเริ่มชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ขยายไปจนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ดำเนินการตามกฎหมายข้อบังคับตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการศึกษาประชาบาลมีนายละอองเงินศิริ เป็นครูคนแรกและรักษาการในตำแหน่งครูใหญ่บ้านบ่อตาโล่ ในขณะนั้น
เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2484 ทางราชการให้รื้อย้ายอาคารเรียน”ประสูติประชาราษฎร์” ซึ่งเป็นอาคารเรียนของโรงเรียนประจำอำเภอวังน้อย นายถม อิ่มฤทธา ผู้ใหญ่บ้านกับราษฎรไปรื้อย้ายมาปลูกแทนโรงเรียนยกพื้นชั่วคราวหลังเดิมบนที่ดินโฉนดเลขที่ 15602 เนื้อที่ 1 ไร่ 79 ตารางวา และเมื่อเกิดมีการชำรุดก็มีการซ่อมแซมโดยได้รับเงินหนึ่งหมื่นบาทจากสภาตำบลบ่อตาโล่กับคณะครูและราษฎรอีกหนึ่งพันหกร้อยบาท และในสมัย นายศิริ กลิ่นพิบูลย์เป็นครูใหญ่ได้มีการซ่อมแซมหลังคาและพื้นอาคาร
ปี พ.ศ.2513 นางผาด ชุ่มชวย บริจาคที่ดินเลขที่ 13164 เนื้อที่ 2 งาน 34 ตารางวา
ปี พ.ศ.2517 นางผาด ชุ่มชวย บริจาคที่ดินเลขที่ 12284 เนื้อที่ 3 ไร่ 1 งาน 76 ตารางวา
ปี พ.ศ.2519 นางเชื้อ สามารถ บริจาคที่ดินเลขที่ 15602 เนื้อที่ 1 ไร่ 79 ตารางวา ให้เป็นสมบัติของโรงเรียนบ้านบ่อตาโล่ ซึ่งขณะนั้นสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อใช้ประโยชน์แก่การศึกษาจดทะเบียนโอนโฉนดแล้วทุกแปลงซึ่งอยู่ในความดูแลของสำนักงานราชพัสดุ จังหวัดพระนครศรี อยุธยา รวมจำนวนที่ดิน 3 แปลง เนื้อที่ 5 ไร่ - งาน 89 ตารางวา
ปีงบประมาณ 2518 องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอนุมัติเงินจำนวน 335,000 บาท ให้สร้างอาคารเรียนแบบ ป.1ข จำนวน 5 ห้องเรียน 1 หลังเป็นอาคารไม้ เสาคอนกรีตเสริมเหล็กแต่สร้างไม่เสร็จเพราะถึงฤดูน้ำท่วมจึงดำเนินการสร้างต่อในปี 2519
ปีงบประมาณ 2519 สภาตำบลบ่อตาโล่ อนุมัติเงิน ป.ชล. จำนวน 20,000 บาท สร้างสะพานไม้
¬เนื้อแข็ง กว้าง 1.50 เมตร ยาว 39 เมตร จากคันคลองชลประทานเข้าสู่อาคารเรียนซึ่งขณะนี้สะพานชำรุดและอนุมัติเงิน ป.ชล.อีกจำนวน 12,000 บาทสร้างส้วมไม้เนื้อแข็งรูปทรงหมาแหนงจำนวน 4 ที่นั่ง 1 หลัง ซึ่งขณะนี้ได้รื้อและจำหน่ายออกจากทะเบียนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ปีงบประมาณ 2520 สภาตำบลบ่อตาโล่ อนุมัติเงินภาษีบำรุงท้องที่ จำนวน 20,000 บาท ให้รื้อย้ายอาคารเรียนหลังเก่า”ประสูติประชาราษฎร์” ที่ไม่มีแบบแปลนเป็นทรงปั้นหยาใต้ถุนสูงและชำรุดทรุดโทรมเนื่องจากมีการใช้งานมานานมาก เมื่อรื้อจึงเกิดการเสียหายเกือบหมดจึงนำเงินที่สภาตำบลอนุมัติซื้อวัสดุและขอแรงงานราษฎรในท้องถิ่นช่วยสร้างเป็นศาลาประชาคม
ปีงบประมาณ 2521 องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา อนุมัติเงินจำนวน 70,000 บาท สร้างบ้านพักครูแบบ จ.อย.001 จำนวน 1 หลังเป็นไม้ เสาช่วงล่างเป็นคอนกรีตใต้ถุนสูง
ปีงบประมาณ 2522 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา อนุมัติเงินจำนวน 15,000 บาทให้สร้างถังคอนกรีตเสริมเหล็กแบบ ฝ.33ไว้เก็บน้ำฝนแต่งบประมาณไม่เพียงพอประชาชนร่วมกันบริจาคอีกจำนวน 13,000 บาทสมทบค่าวัสดุ อาจารย์บุญชู นวลจันทร์และภรรยาบริจาคจำนวน 6,000 บาทเป็นค่าแรงจึงสร้างเสร็จในปี พ.ศ.2523 ซึ่งขณะนี้ได้รื้อและจำหน่ายออกจากทะเบียนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ปีงบประมาณ 2527 สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ อนุมัติเงินจำนวน 335,000 บาทให้สร้างต่อเติมอาคารเรียนตามแบบ ป.1ข ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้จำนวน 2 ห้อง
ปีงบประมาณ 2528 สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ อนุมัติเงินจำนวน 15,000 บาทให้สร้างเรือนเพาะชำ แบบ พ.1 จำนวน 1 หลัง ซึ่งขณะนี้ชำรุดมากและได้รับอนุญาตให้รื้อและจำหน่ายออกจากทะเบียนแล้ว
ปีงบประมาณ 2528 สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ อนุมัติเงินจำนวน 359,000 บาทให้สร้างอาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.204/26 กว้าง 10 เมตร ยาว 20 เมตร 1 หลัง
ปีงบประมาณ 2530 สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ อนุมัติเงินจำนวน 36,900 บาท สร้างส้วมคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบ สปช.603/29 จำนวน 1 หลัง 4 ที่นั่ง
ปีงบประมาณ 2533 ได้รับงบประมาณดำเนินการพัฒนาชนบท และชุมชนตามข้อเสนอของ ส.ส.
ประ มวล สภาวสุ จำนวน 21,000 บาทดำเนินการถมดินหน้าอาคารเรียนถึงสะพานไม้ที่ชำรุดเมื่อ วันที่ 27
ธันวาคม พ.ศ.2537โรงเรียนได้ดำเนินการซ่อมศาลาประชาคมโดยเงินบริจาคจำนวน 20,000 บาท จัดทำเป็น โรงอาหารสำหรับนักเรียนจนถึงปัจจุบันนี้
ปีงบประมาณ 2539 โรงเรียนได้รับบริจาคเครื่องเด็กเล่นประกอบด้วย ม้าหมุน กระดานลื่น ชิงช้า
ห่วงหมุน กระดานหก อย่างละ 1 ชุด คิดเป็นเงินจำนวน 29,500 บาทจากนายสมบูรณ์และนางมาลี นวลจันทร์
ปีงบประมาณ 2539 นางสิริวรรณ วงศ์วารี ประธานคณะกรรมการโรงเรียนได้บริจาคอุปกรณ์ทาสีอาคารเรียนแบบ ป.1ข คิดเป็นเงินจำนวน 70,000 บาท และบริจาคประตูกระจกห้องคอมพิวเตอร์และห้องปฏิบัติการทางภาษา คิดเป็นเงินจำนวน 20,000 บาท
ปีงบประมาณ 2539 ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากงบพัฒนาจังหวัดโดยข้อเสนอของสมาชิกสภาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน 44,000 บาท เพื่อดำเนินการจัดทำทางเดินเท้าคอนกรีตเสริมเหล็กหน้า
อาคารเรียน
ปีงบประมาณ2540ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดพระนครศรี อยุธยา จัดทำโรงเรียนให้เป็นปัจจุบันจำนวน 74,230บาท เพื่อเปลี่ยนกระเบื้องมุงหลังคาอาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.204/23
ปีงบประมาณ2540โรงเรียนได้รับนโยบายจากสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาให้ดำเนินการจัดทำภูมิทัศน์ภายในโรงเรียนให้สวยงามด้วยการปลูกไม้ดอกไม้ประดับจำนวน 3,500 บาทพร้อมจัดหาถังขยะไว้ใช้ในโรงเรียนจำนวน 1,200 บาท
ปีงบประมาณ 2540 โรงเรียนได้รับการคัดเลือกให้เข้าโครงการ โรงเรียนปฏิรูปการศึกษาและได้รับงบประมาณปรับปรุงห้องคอมพิวเตอร์และห้องปฏิบัติการทางภาษาโดยได้รับจัดสรรคอมพิวเตอร์ จำนวน7 เครื่องพร้อมระบบแลน และคณะกรรมการโรงเรียนพร้อมด้วยผู้ปกครองบริจาคให้อีก 3 เครื่องคิดเป็นเงิน 123,000 บาท ส่วนห้องปฏิบัติการทางภาษาได้คอมพิวเตอร์จำนวน 1 เครื่อง โทรทัศน์จำนวน 1 เครื่อง อุปกรณ์หูฟัง พูดของครูจำนวน 1 ชุดพร้อมระบบควบคุมและเครื่องเล่นเทปจำนวน 2 เครื่อง
ปีงบประมาณ 2541 คณะผู้ปกครองนักเรียนร่วมบริจาคลูกรังเพื่อถมทางเข้าบริเวณสนามโรงเรียน
คิดเป็นเงิน 6,380 บาท
ปีงบประมาณ 2541 โรงเรียนได้รับงบประมาณการปรับปรุงห้องวิทยาศาสตร์ จำนวน 40,000 บาทและสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจัดสรรวัสดุอุปกรณ์จำนวน 100,000 บาท
ปีงบประมาณ 2542 ได้รับงบประมาณซ่อมเรือนเพาะชำ แบบ พ.1 จำนวน 19,800 บาท
ปี พ.ศ.2541 ได้รับงบประมาณจำนวน 15,000 บาทเพื่อกั้นห้องอาคารอเนกประสงค์แบบ สปช.204/26เพื่อใช้เป็นห้องเรียนชั้นอนุบาล1-2และชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ปี พ.ศ. 2542 คณะกรรมการโรงเรียนได้ดำเนินการถมดินลูกรังและหินคลุกบริเวณสนามหน้าอาคารเรียน จำนวน 3,500 บาท
ปี พ.ศ.2542 ได้รับเงินบริจาคจัดตั้งกองทุนเพื่อการศึกษาสำหรับนักเรียนยากจนจากนายสำเภา นวลจันทร์ จำนวนเงิน 112,100 บาท โดยฝากไว้ที่ธนาคารกรุงศรีอยุธยาสาขาวังน้อย
ปี พ.ศ.2543 ได้รับงบประมาณซ่อมแซมพื้นอาคารเรียน แบบ ป.1ข จำนวน 180,000 บาทและซ่อมแซมส้วมที่ 4 นั่งจำนวน 20,000บาท
ปี พ.ศ.2543 โรงเรียนได้รับบริจาคจากผู้ปกครองและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้มี
จิตศรัทธาจำนวน 254,350 บาท เพื่อซื้อดินถมสนามจำนวน 4 ไร่เป็นเงิน 135,400 บาท ส่วงนเงินที่เหลือได้นำไปสร้างอาคารเรียนชั่วคราวและปรับปรุงโรงอาหารพร้อมทั้งจัดทำโต๊ะและที่นั่งรับประทานอาหาร
ปี พ.ศ.2544 การกีฬาแห่งประเทศไทยสร้างสนามวอลเลย์บอลและสนามตะกร้องบประมาณจำนวน 100,000 บาท มอบให้โรงเรียนเมื่อวันที่ 16 กันยายน 2544
ปี พ.ศ.2545 องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้อนุมัติเงินจำนวน 550,000 บาทจัดสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์
ปี พ.ศ.2546 องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้บริจาคเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน
2 เครื่อง
ปี พ.ศ.2546 นางสมศรี ตันจรารักษ์ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และครอบครัว
พันธ์เจริญวรกุลได้บริจาคอุปกรณ์สนามเด็กเล่นจำนวน 5 ชุดและจัดทำสนามเด็กเล่นคิดเป็นเงินจำนวน 35,000 บาท
ปี พ.ศ.2546 นางสมศรี ตันจรารักษ์ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานบริจาคเงินจำนวน 150,000 บาทให้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อไว้ใช้พัฒนาโรงเรียน
ปี พ.ศ.2546 นายแสน นางนฤมล ตันจรารักษ์ บริจาคเงินจำนวน 350,000 บาทให้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อไว้ใช้พัฒนาโรงเรียน
ปี พ.ศ.2546 โครงการมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม บริจาคโทรทัศน์สีขนาด 21 นิ้วจำนวน
12 เครื่องพร้อมเครื่องเล่นวิดีทัศน์จำนวน 6 เครื่อง
ปี พ.ศ.2547 ส.ส.สุวิมล พันธ์เจริญวรกุล บริจาคคอมพิวเตอร์มือสองจำนวน 22 เครื่องเพื่อไว้ใช้ในการจัดการเรียนการสอน
ปี พ.ศ. 2551 ได้รับงบประมาณในการก่อสร้างส้วม ตามแบบ สปช. 604 / 45 ขนาด 4 ที่นั่ง
พื้นติดดิน
ปี พ.ศ. 2552 ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ที่มีสภาพทรุดโทรม ให้เป็นห้องเรียนปฐมวัย โดยการสนับสนุนของเพื่อนพานาโซนิค
วันที่ 27 มกราคม 2554 นายประจบ จันทะเวช ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสนามทองมิตรภาพที่ 180 สพป.อย.1 ได้รับคำสั่งให้ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบ่อตาโล่ อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สพป.อย.1
ปีงบประมาณ 2554 ได้รับการจัดสรรงบประมาณ หมวดเงินงบลงทุนที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จาก สพฐ. โดยการประสานงานของคุณสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมโรงอาหาร เป็นจำนวน 260,000 บาท
ปีงบประมาณ 2554 ได้รับการจัดสรรงบประมาณเพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน (ระบบคอมพิวเตอร์สำหรับห้องปฏิบัติการ MC10 Type1) เป็นจำนวนเงิน 354,000 บาท
ปีงบประมาณ 2554 ได้รับการจัดสรรเงินบริจาคเพื่อแก้ปัญหาอุทกภัย จากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล จัดซื้อหนังสือประกอบห้องสมุดโรงเรียน เป็นเงินจำนวน 50,000 บาท
ปีงบประมาณ 2554 ได้รับการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการแก้ปัญหาหลังโรงเรียนประสบอุทกภัย จาก สพฐ. จำนวน 1,950 บาท จัดซื้อวัสดุทำความสะอาดหลังน้ำลด
ปีงบประมาณ 2554 ได้รับการจัดสรงบประมาณเพื่อแก้ปัญหานักเรียนมีความบกพร่องทางการเรียนรู้ จากสำนักงานการศึกษาพิเศษ จำนวน 2,000 บาท จัดสื่อพัฒนาการเรียนรู้สำหรับเด็กที่บกพร่องทางการเรียนรู้
ปีงบประมาณ 2554 ได้รับการจัดสรรงบประมาณจาก สพป.อย.1 เพื่อประเมินหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 จำนวน 500 บาท จัดซื้อวัสดุเพื่อการประเมินและจัดทำรูปเล่มเอกสาร
ปีงบประมาณ 2554 ได้รับการจัดสรรงบประมาณจาก สพฐ. งบเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจระยะที่ 2 (SP2) เพื่อพัฒนาคุณธรรมนักเรียน โครงการธุรกิจคุณธรรม จำนวน 5,500 บาท จัดทำโครงการธุรกิจคุณธรรมนักเรียนโรงเรียนบ้านบ่อตาโล่ (ผลิตและจำหน่ายผลผลิตของนักเรียน)
วันพุธที่ ๑๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ เกิดอุทกภัยครั้งใหญ่ในประเทศไทย โรงเรียนถูกน้ำท่วมถึงพื้นอาคารเรียน ระดับความสูงประมาณ ๑.๓๐ เมตร ทรัพย์สินบางส่วนเกิดความเสียหาย
ปีงบประมาณ ๒๕๕๔ ได้รับการจัดสรรงบประมาณ งบลงทุนค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท ใช้เพื่อการปรับปรุงซ่อมแซมรั้วโรงเรียน
ปีงบประมาณ ๒๕๕๔ ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ครั้งที่ ๒ เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนสำหรับโรงเรียนที่ประสบปัญหาอุทกภัย จำบาทนวน ๗,๕๐๐
ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ ได้รับการจัดสรรงบประมาณ งบเงินอุดหนุน ทดแทนความเสียหายจากอุทกภัย ปี ๒๕๕๔ คนละ ๘๕๐ บาท จำนวน ๑๖๗ คน รวมทั้งสิ้น ๑๔๑,๙๕๐.๐๐ บาท จัดซื้อเครื่องแบบนักเรียน หนังสือเรียน และอุปกรณ์การเรียน
ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ ได้รับการจัดสรรงบประมาณ งบดำเนินงาน เพื่อจัดซื้อวัสดุสื่อการเรียนการสอน และวัสดุการศึกษา จำนวน ๑๑๐,๖๐๐.๐๐ บาท
จนถึงปัจจุบัน

วิสัยทัศน์

โรงเรียนบ้านบ่อตาโล่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยาเขต 1 เป็นองค์กรที่ส่งเสริมและสนับสนุนประชากรวัยเรียนให้ได้รับการศึกษาจนจบการศึกษาภาคบังคับที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึง เป็นคนดี คนเก่ง มีศักยภาพในการเรียนรู้สู่ระดับสากล เพื่อเป็นพื้นฐานในการศึกษาต่อ ประกอบอาชีพและดำรงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข

คำขวัญ

ศึกษาดี มีวินัย ใฝ่คุณธรรม

พันธกิจ

1. ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาให้บุคลากรในสถานศึกษาจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้แก่ประชากรในวัยเรียนอย่างเสมอภาคและทั่วถึง
2. ประสานความร่วมมือ ทุกภาคส่วนให้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
3. พัฒนาระบบบริหารจัดการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้ได้มาตรฐาน โดยใช้ระบบเครือข่ายโรงเรียน
4. ส่งเสริมและพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาชาติ
5. พัฒนาขีดความสามารถของผู้เรียนเต็มตามศักยภาพ มุ่งสู่มาตรฐานสากล

เป้าหมาย

1. ประชากรในวัยเรียนทุกคน ได้รับการศึกษาภาคบังคับอย่างทั่วถึง
2. ผู้เรียนทุกคนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ เป็นคนดี คนเก่ง อยู่ในสังคมอย่างมีความสุข
3. ผู้เรียนทุกคนได้รับการพัฒนาด้านภาษา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและอาชีพ เพื่อการพึ่งพาตนเอง และเพิ่มสมรรถนะการแข่งขันในระดับนานาชาติ

อักษรย่อ

บ.ล.

เพลง

เพลงมาร์ชโรงเรียน
คำร้อง
ผอ.ประจบ จันทะเวช
ทำนอง
พูด ..........
(ชาย) สวัสดีคร๊าบ ............
(หญิง) สวัสดีค่ะ ................
(พร้อม) "บ้านบ่อตาโล่มาแล้วจ้า .........."
.....F..............................................................F...F...F
-----พวกเราบ้านบ่อตาโล่แม้ไม่ใหญ่โต "แต่ก็ดีเด่น"
.....F..............................................................F...F...F
-----พวกเราลูกบ่อตาโล่แม้ไม่ได้โก้ "เราก็เรียนเก่ง"
.....F..............................................................F...F...F
-----พวกเราชาวบ่อตาโล่ไม่ได้โลโซ "กีฬาเราแกร่ง"
.....F..............................................................F...F...F
-----มาแล้วพร้อมจะสำแดง "ทั้งเด่นเก่งแกร่งและคุณธรรม"

ดนตรี : C/F Em Em // C/F Em F // C .............
.......................F.................Dm........Am.......C
-----มาเถิดพวกเรา ชาวเหลืองแดงหัวใจแกร่งเกินใคร
..................F................Dm..Em.....Am
วิชาการก้าวไกล เพราะหัวใจเราใฝ่เรียนรู้
...............A#m..........................G
พวกเรารักกัน--รักสถาบันยึดมั่นเชิดชู
.............G....................Em
ประชาเอ็นดูต่างเรียนรู้คู่คุณธรรม
.......................F...............Dm....Am..........
-----มาเถิดพวกเรา--ชาวบ้านบ่อ-ต่าโล่โชว์ให้เห็น
......................F..............Em...........Am
คุณภาพตามจุดเน้น--ให้เด่นดังไปทั่วกรุงศรี
....................A#m............................................G
อ่านออกเขียนได้--พร้อมคิดเลขเป็นและเน้นคุณความดี
............G.....................F.........C
คู่ราชธานีศรีอยุธยาสง่างาม (สง่างาม)
.........F................................................
-----*มาเถิดหนาผองปวงประชาร่วมแรงศรัธา
.................G...................................Em
ให้ความเมตตาด้วยจิตอาสาและความเชื่อมั่น
................Dm...................................
ถึงแม้ยากเย็นทุกข์แสนลำเค็ญเราจะฝ่าฟัน
..................Dm............................Am............C...........
ก้าวไปพร้อมกันให้ถึงที่ฝันอย่างไม่ย่อท้อ (ไม่ย่อท้อ ไม่ย่อท้อ)
.......................F..............Dm................Am
-----**มาเถิดพี่น้อง-มาร่วมแรงร่วมใจสนับสนุน
.............................F................Em................Am.....C
ชาวบ่อตาโล่ขอขอบคุณ-ที่ท่านการรุณและช่วยส่งเสริม
...........A#m..........................G
ขอปณิธาน-สืบสานความดีที่มีต่อเติม
.................G..............F.............C
เราพร้อมจะเพิ่ม-ความเจริญแก่ชุมชน

-----ร้องซ้ำ * และ **
................F.................................F F F
พวกเราจะเพิ่ม---ความเจริญประเทศไทย

END ;- จบเลย

ปรัชญา

เรียนดี มีวินัย ใฝ่การเรียนรู้ ควบคู่คุณธรรม