ชื่อ-นามสกุล

นางสาวจุไรศรี วงศ์บุญชา

ตำแหน่ง

ผู้อำนวยการสถานศึกษา

การศึกษา

ปริญญาตรี วิทยาลัยครูเชียงราย
ปริญญาโท (บริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยนเรศวรพะเยา

โทรศัพท์

08-6431-1961

รูปถ่าย