ผู้บริหาร

รูปภาพ
ชื่อ-นามสกุล
ตำแหน่ง
การศึกษา
นางสาวจุไรศรี วงศ์บุญชา
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ปริญญาตรี วิทยาลัยครูเชียงราย ปริญญาโท (บริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยนเรศวรพะเยา
นายดำรง สัมฤทธิ์
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
คบ. วิทยาลัยครูเชียงราย กศม. มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา