บุคลากร

รูปภาพ
ชื่อ-นามสกุล
ตำแหน่ง
การศึกษา
นายดำรง สัมฤทธิ์
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
คบ. วิทยาลัยครูเชียงราย กศม. มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา
นายประกาศิต จำปานคร
ครู คศ.3
ปริญญาตรี สังคมศึกษาครุศาสตรบัณทิต สถาบันราชภัฏเชียงราย
นางสาวจิราภา ผ้าเจริญ
[email protected]
ครู คศ.3
ปริญญาตรี เอกการประถมศึกษา ปริญญาโท บริหารการศึกษามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พะเยา
นางศรีนวล เทียมเมฆา
ครู คศ.3
ปริญญาตรี บรรณารักษศาสตร์ ครุศาสตรบัณฑิต
นางพวงเพชร ไชยสาร
ครู คศ.3
ปริญญาตรี การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตรบัณฑิต สถาบันราชภัฏเชียงราย (คบ.)
นางจิระนันท์ ใจสัตย์
ครู คศ.2
ปริญญาตรี ภาษาอังกฤษศิลปศาสตรบัณฑิต สถาบันราชภัฏเชียงใหม่
นางวิไลลักษณ์ พรมมา
[email protected]
ครู คศ.2
ปริญญาตรี สังคมศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต สถาบันราชภัฏเชียงราย (คบ.)
นางทัศนีย์ โชติสิริสกุล
[email protected]
ครู คศ.2
ปริญญาตรี การศึกษาปฐมวัยครุศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ 2 สถาบันราชภัฏเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์
นางจันจิรา หนักฟุ่น
ครู คศ.2
ปริญญาตรี วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตรบัณฑิต สถาบันราชภัฏเชียงราย
นายปกาสิต วัฒนานุสิทธิ์
[email protected]
ครู คศ.2
ปริญญาตรี คณิตศาสตร์การศึกษาบัณฑิต มหาวิทยาลัยนเรศวร (กศ.บ.)
นางเนตรนุช นามวงศ์
ครู คศ.1
ปริญญาตรี สังคมศึกษาราชภัฎเชียงราย (คบ.) ปริญญาโท วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (ศษ.บ)
นางศิริพันธ์ แก้วแสงทอง
ครู คศ.1
ปริญญาตรี การประถมศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต สถาบันราชภัฏเชียงราย (คบ.)
นางธิดารัตน์ พินิจสุวรรณ
[email protected]
ครู คศ.1
ปริญญาตรี ครุศาสตร์บัณฑิต เอกคณิตศาสตร์ (คบ.) ปริญญาโท ครุศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาหลักสูตรและการสอน (คม.)
นางสาวสมคิด ทินนา
ครู
ปริญญาตรี การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ปริญญาตรี การศึกษาการศึกษาปฐมวัยครุศาสตรบัณฑิต สถาบันราชภัฏลำปาง
นายสัญญา ถูกจิตต์
พนักงานจ้างตามภารกิจ
พลศึกษา ปกศ.สูง
นายอุทัย นวลคำ
พนักงานจ้างตามภารกิจ
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เอกภาษาไทย โทเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา
นางปาจรีย์ พัฒนหิรัญธำรง
[email protected]
พนักงานจ้างตามภารกิจ
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยนเรศวรวิทยาเขตพะเยา เอกภาษาอังกฤษ โทฝรั่งเศส ปริญญาโท มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เอกเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์
นางเบญจวรรณ แก้วซา
[email protected]
พนักงานจ้างตามภารกิจ
ปริญญาตรี เอกชีววิทยาประยุกต์
นางสาวสุนทรีย์ ชำนาญเวช
พนักงานจ้างตามภารกิจ
ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการบัญชี ม.ราชภัฎเชียงราย (บธ.บ)
นางชนิสรา หลวงภา
ครูจ้างเหมา (เทศบาล)
คบ. คณิตศาสตร์ ศษ.บ. สุขศึกษา
นางสาวสถาพร แซ่จ๋าว
ครูจ้างเหมา (เทศบาล)
ปริญญาตรี ศศบ. ภาษาจีน มหาวิทยาลัยนเรศวรพะเยา
นางสาวปฐมาวดี จันสี
ครูจ้างเหมา (เทศบาล)
ปริญญาตรี ศศบ. ภาษาจีน มหาวิทยาลัยนเรศวรพะเยา
นายวรา ยอดเมือง
ครูจ้างเหมา (เทศบาล)
นางสาวสุขศรี กันทะวงค์
ครูจ้างเหมา (เทศบาล)
ปริญญาตรี (คบ.4ปี)
นางสาววิภาพร แลสันกลาง
ครูจ้างสอน (โรงเรียน)
ปริญญาตรี (คบ.5ปี)
นายสายหยด สัญญเขื่อน
นักการ
มัธยมศึกษาปีที่ 6