ประวัติ

การตั้งโรงเรียนนี้ มีนายบุญดี สุทธภักดิ์ นายกเทศมนตรี , นายบุญฤทธิ์ บุญเรือง ปลัดเทศบาล , นายสงวน วงศ์เมือง เทศมนตรี , นายพนม ไชยมงคล เทศมนตรี , นายจำลอง บุญศิริ หัวหน้าหมวดการศึกษา ได้ติดต่อขอที่ดินจากราษฎร ซึ่งเป็นเจ้าของที่ดิน ได้เนื้อที่ประมาณ 17 ไร่ มอบให้แก่เทศบาลเมืองพะเยา จัดตั้งเป็นโรงเรียน
รายชื่อเจ้าของที่ดิน ที่มอบที่ดินสร้างโรงเรียน คือ
1. เจ้าหน้อยรอด – เจ้าจันทร์สม ณ ลำปาง
2. พ่อแก้วมูล – แม่วัน ทำดี
3. นายแสวง – นางสุย ฤทธิ์เดช
4. พ่อก๋วน - นางผล หลานป้อ
5. นายเปียก – นางเอ้ย แก้วก๋า
6. พ่อนก – แม่บาง การเร็ว
7. นายสม – นางหลาน สะสม
8. นายขืน – นางมูล ทิศร
9. นายสุข ทำดี
เดิมสภาพที่ดินเป็นเนิน และวัดร้างมีชื่อว่า “วัดกาวอม” มีเจดีย์เก่าและจอมปลวก สิ่งปรักหักพัง และต้นไม้ใหญ่ ทางเทศบาลเมืองพะเยาได้ปรับพื้นที่ ล้อมรั้วรอบบริเวณ และถนน ด้วยเงินอุดหนุนการศึกษาประจำปี 2512 เป็นเงิน 60,000 บาท (หกหมื่นบาท) และได้สร้างอาคารเรียนขึ้น 1 หลัง แบบถาวร 2 ชั้น ครึ่งตึกครึ่งไม้ ขนาด 8 ห้องเรียน ด้วยเงินอุดหนุนของกระทรวงมหาดไทย โดยเริ่มก่อสร้างเมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2512 แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2512 ใช้เวลาก่อสร้างรวม 170 วัน
เริ่มเปิดทำการสอน ระดับ ป.5 – ป.7 เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 22 มกราคม 2513 มีนักเรียนทั้งหมด 246 คน เป็นนักเรียนชาย 105 คน นักเรียนหญิง 141 คน โดยมีนายไพทูรย์ บุญยรัตน์ รักษาการแทนครูใหญ่

วิสัยทัศน์

โรงเรียนเทศบาล 6 (รัฐประชาอุทิศ) ส่งเสริมการศึกษา พัฒนาแหล่งเรียนรู้ เคียงคู่คุณธรรม อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เพียบพร้อมสุขภาพกายใจ ชุมชนสดใสจิตใจงดงาม ดำเนินตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง หลีกเลี่ยงอบายมุข

คำขวัญ

มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ เชิดชูคุณธรรม นำกีฬา เป็นคนดีของสังคม

พันธกิจ

1. ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาให้เด็กได้เรียนรู้ทั้ง 8 สาระ พร้อมทั้งกิจกรรมเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
2. จัดและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษาให้ทันสมัยต่อเหตุการณ์ปัจจุบัน
3. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นมุ่งพัฒนาความรู้คู่คุณธรรมและสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้
4. พัฒนาสถานศึกษาให้มีภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อม ที่ร่มรื่น สะอาด สวยงาม เพื่อให้โรงเรียนมีบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมที่ดี นักเรียนอยู่ในโรงเรียนอย่างมีความสุข มีจิตสำนึกที่ดี
5. จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ อนามัยโรงเรียน เช่น การกีฬา นันทนาการ กิจกรรมเด็ก เยาวชน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
6. ส่งเสริมให้กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครอง และชุมชน มีส่วนร่วมรับผิดชอบในการจัดการศึกษา
7. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้บูรณาการตามนโยบายเศรษฐกิจกิจพอเพียง
8. จัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อต่อต้านยาเสพติดและอบายมุข

เป้าหมาย

1. นักเรียนได้รับการพัฒนาด้านการเรียนการสอนโดยให้มีการพัฒนาทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม สติปัญญา คุณธรรมที่พึงประสงค์ เพื่อจะได้อยู่ร่วมสังคมอย่างมีความสุข
2. นักเรียนได้ศึกษาหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ภายในภายนอกสถานศึกษา
3. ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญมุ่งพัฒนาความรู้คู่คุณธรรมและสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้
4. นักเรียนทุกคนได้ร่วมกิจกรรม การแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียนปีละ 1 ครั้งและร่วมกิจกรรมด้านกีฬากับหน่วยงานอื่น
5. สถานศึกษามีภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อม ที่ร่มรื่น สะอาด สวยงาม เพื่อให้โรงเรียนมีบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมที่ดี นักเรียนอยู่ในโรงเรียนอย่างมีความสุข มีจิตสำนึกที่ดี
6. กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครอง และชุมชน ได้มีส่วนร่วมรับผิดชอบในการจัดการศึกษาและประเมินคุณภาพภายในของโรงเรียนตลอดจนการประชาสัมพันธ์โรงเรียน
7. นักเรียนทุกคนมีจิตสำนึกที่ดีเห็นคุณค่าและปฏิบัติตนตามรอยพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง
8. นักเรียนทุกคนไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด

อักษรย่อ

ท.๖

ปรัชญา

“ สุวิชาโน ภวํ โหติ ผู้รู้ดีเป็นผู้เจริญ ”