ชื่อ-นามสกุล

นายอัมพร ครองกลาง

ตำแหน่ง

ผู้อำนวยการสถานศึกษา

การศึกษา

ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (บริหารหารศึกษา) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

โทรศัพท์

044756133

รูปถ่าย