บุคลากร

รูปภาพ
ชื่อ-นามสกุล
ตำแหน่ง
การศึกษา
นายถาวร คาจะโปะ
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
ค.บ.(คณิตศาสตร์)
นางธนัณนัฏฐ์ นาสวาสดิ์
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
ค.บ.(วัดผลการศึกษา)
นายวิชญะรัตน์ ถิระธนบุตรศรี
[email protected]
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
ปวค. ศศ.บ.(บรรณารักษศาสตร์) ค.ม.(เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา)
นางสาวภัคธีมาภรน์ โพธิจักรภัทรเดช
ครู
วิชาเอกคณิตศาสตร์ ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
นางสาวพัชรี แก้วมงคล
ครู
ครุศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา