ประวัติ

ก่อตั้งเมื่อ 4 กุมภาพันธ์ 2529

วิสัยทัศน์

เข้าใจ ให้โอกาส เห็นความแตกต่าง สร้างแรงกระตุ้น วางแผนการเรียนรู้คู่สื่อหลากหลาย และประเมินสภาพจริง

คำขวัญ

เก่งคณิตศาสตร์ ฉลาดทุกวิชา

พันธกิจ

1.ส่งเสริมพัฒนาการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์อย่างเป็นระบบ
2.พัฒนาการนำสื่อเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนอย่างทั่วถึง
3.ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนและองค์กรท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

เป้าหมาย

1.พัฒนาระบบนิเทศ กำกับ ติดตาม
2.ส่งเสริมสนับสนุนนให้บุคลากรนำสื่อเทคโนโลยีมาใช้พัฒนากิจกรรมการเรียนการสอน
3.ระดมทรัพยากรจากชุมชน องค์กรท้องถิ่น

อักษรย่อ

ล.ว.

ปรัชญา

ปัญญา นรานัง รัตนัง
ปัญญา เป็นแก้ววิเศษของคน