ผู้บริหาร

รูปภาพ
ชื่อ-นามสกุล
ตำแหน่ง
การศึกษา
นายอัมพร ครองกลาง
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (บริหารหารศึกษา) มหาวิทยาลัยรามคำแหง