ชื่อ-นามสกุล

นายไพรัตน์ ถือวัลย์

ตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ

การศึกษา

ศษ.ม.บริหารการศึกษา

โทรศัพท์

0810745219

Email

-

รูปถ่าย