ชื่อ-นามสกุล

นายเพชร อึงชื่น

ตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาเมียง

การศึกษา

ศษบ.การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท บริหารการศึกษา ที่มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

โทรศัพท์

-

Email

-

รูปถ่าย