ต้องการรับบริจาค : เครื่องคอมพิวเตอร์ สื่อการเรียนการสอน และหนังสือสำหรับห้องสมุด

วันที่
รูปภาพ
รายละเอียด
ติดต่อ
01/03/2553
  
โรงเรียนบ้านน้ำอ้อม เป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ปัจจุบันมีนักเรียนทั้งหมด 126 คน นักเรียนส่วนใหญ่มีฐานะยากจน โรงเรียนจึงขอรับบริจาคเครื่องคอมพิวเตอร์ สื่อการเรียนการสอน และหนังสือสำหรับห้องสมุด เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนให้นักเรียนที่ด้อยโอกาสเหล่านี้ โรงเรียนขอขอบคุณทุกท่านที่ให้การสนับสนุนไว้ ณ โอกาสนี้
ขอแสดงความนับถือ
โรงเรียนบ้านน้ำอ้อม ต.วังหิน อ.วังโป่ง จ.เพชรบูรณ์ 67240
นางสาวนิธินาถ พาที 089 0347599, 086 2088686