ต้องการรับบริจาค : เครื่องคอมพิวเตอร์

วันที่
รูปภาพ
รายละเอียด
ติดต่อ
19/11/2554
  
เนื่องจาก โรงเรียนได้เปิดทำการสอนขยายโอกาส จนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ทำให้โรงเรียนมีจำนวนเพิ่มขึ้น จึงมีผลต่อการจัดการเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอร์ เนื่องจาก ทางโรงเรียนมีจำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์ไม่เพียงพอต่อจำนวนนักเรียน
โรงเรียนเทศบาล ๖ (ครูบาอินโตรัฐประชาอุทิศ) 0-5443-1303,086-4311961