ประวัติ

เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก ที่ผ่านการรับรองจากสมศ. เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
จำนวนนักเรียน 115 คน จำนวนบุคลากร 9 คน

วิสัยทัศน์

พันธกิจ

โรงเรียนบ้านโพงมุ่งเน้นพัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ

อักษรย่อ

บ.พ.

ปรัชญา

มาร์ชหน่วยงาน

-