ประวัติ

เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก ที่ผ่านการรับรองจากสมศ. เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
จำนวนนักเรียน 115 คน จำนวนบุคลากร 9 คน

คำขวัญ

วินัยมั่น ปัญญาเลิศ ประเสริฐคุณธรรม ก้าวล้ำเทคโนโลยี

พันธกิจ

โรงเรียนบ้านโพงมุ่งเน้นพัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ

อักษรย่อ

บ.พ.

เพลง

-