บุคลากร

นางสุบรรณ์  สีลาบา
ตำแหน่ง : ครู วิทยฐานะชำน..
นายบัญญัติ  ทองบุราณ
ตำแหน่ง : ครู วิทยฐานะชำนาญ..
นางสัตยาพร  เครื่องพาที
ตำแหน่ง : ครู ชำนาญการ..
นายชุมพล  สุดา
ตำแหน่ง : ครู วิทยฐานะชำนาญกา..
ว่าที่ร.ต.ไสว  สะอาด
ตำแหน่ง : ครู ชำนาญการ..
นางสาวศิริวัฒนา  รับรอง
ตำแหน่ง : ครู วิทยฐานะครูชำ..
นายจีระศักดิ์   สุดดี
ตำแหน่ง : นักการฯ..
นางสาวศิรินันท์ เชื้อตราพระ
ตำแหน่ง : ครูธุรการ..
นางอัจจิมา  นนทะพันธ์
ตำแหน่ง : ครู พี่เลี้ยงเด็กพิ..