บุคลากร

 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปวส. พลศึกษา วิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ
 -
 คบ. สังคมศึกษา สถาบันราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
 081-2663-732
 ปริญญาตรี วทบ. สุขศึกษา ราชภัฎนครราชสีมา
 087-2400-402
 ปริญญาตรี คบ. บริหารการศึกษา
 080-7272-071
 ปริญญาตรี คบ.ประถมศึกษา สถาบันราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
 089-2850-203
 ปริญญาตรี คบ. คณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา กำลังศึกษาต่อปริญญาโท สาขา วิจัยการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 087-0394-209