เพื่อนบ้าน


โดย : โรงเรียนโนนสะอาดวิทยาคาร [สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 (ขอนแก่น) ]


โดย : กลุ่มงานวิชาการโรงเรียนพานพิเศษพิทยา [สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (เชียงราย - พะเยา)]


โดย : โรงเรียนโนนสะอาดชุมแสงวิทยา [สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 (อุดรธานี) ]

ผู้บริหาร

director3205.jpg
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโพง


ผู้ดูแลเว็บไซต์

ครู พี่เลี้ยงเด็กพิการ


ประธานนักเรียน

ประธานคณะกรรมการนักเรียน