ประวัติ

โรงเรียนอนุบาลคีรีมาศ(วัดบึง) เดิมชื่อโรงเรียนวัดบึงเปิดเรียนเมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ.2479 แยกจากโรงเรียนวัดดุสิดารามทำการสอนตั้งแต่เตรียมประถมศึกษาถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 อาศัยศาลาวัดบึงเป็นอาคารเรียนเริ่มแรกเปิดเรียนมีนักเรียน 120 คน ครู 2 คน มีเนื้อที่ทั้งหมด 13 ไร่ 29.9 ตารางวา
พ.ศ. 2510 ได้งบประมาณสร้างอาคารเรียนแบบ 014 กรมสามัญจำนวน 5 ห้องเรียน
งบประมาณ 120,000 บาท ประชาชนสมทบ 7,500 บาท สร้างเมื่อ 9 ตุลาคม 2510 เสร็จเมื่อ
วันที่ 20 กันยายน 2510 ในวันที่ 1 พฤษภาคม 2511 ได้เปิดการเรียนการสอนถึงระดับ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 7
พ.ศ. 2512 ได้งบประมาณสร้างอาคารเรียนแบบ 008 จำนวน 4 ห้องเรียน งบประมาณ140,000 บาท สร้างบ้านพักครู 1 หลัง งบประมาณ 20,000 บาท ปัจจุบันได้รื้อถอนแล้ว
พ.ศ.2515 ได้งบประมาณสร้างโรงฝึกงานแบบกรมสามัญ 312 จำนวน 1 หลัง งบประมาณ 40,000 บาท
พ.ศ.2517 ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนแบบ 008 จำนวน 5 ห้องเรียน งบประมาณ 275,000 บาท สร้างเมื่อ 13 มีนาคม 2518 เสร็จเมื่อ 14 สิงหาคม 2518
พ.ศ.2519 ได้รับงบประมาณสร้างบ้านพักครู 1 หลัง งบประมาณ 60,000 บาท
พ.ศ.2520 ได้รับงบประมาณสร้างโรงฝึกงาน แบบกรมสามัญ312 จำนวน 1 หลัง งบประมาณ 45,000 บาท
พ.ศ.2528 ได้รับงบประมาณสร้างส้วมแบบ สปช.601/26 ขนาด 4 ที่นั่ง งบประมาณ 40,000 บาท และสร้างสนามวอลเล่ย์บอล 1 สนาม งบประมาณ 69,800บาท
พ.ศ.2533 ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเอนกประสงค์ แบบ สปช. 205/26 จำนวน1หลัง งบประมาณ 980,000บาท และสร้างส้วมแบบ สปช .601/26ขนาด 8 ที่นั่ง งบประมาณ 80,000 บาท
พ.ศ.2535 ได้รับงบประมาณสร้างถังเก็บน้ำฝนแบบ ฝ.33 ( พิเศษ )จำนวน 1 ชุด ( 4 ถัง ) งบประมาณ 75,000 บาท
พ.ศ.2541 ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนแบบ สปช. 105/29 จำนวน 5 ห้องเรียน งบประมาณ1,924,700 สร้างเมื่อ 11 กันยายน 2541 เสร็จ เมื่อ10 มีนาคม 2541
23 กุมภาพันธ์ 2542 ได้อนุมัติจากคณะกรรมการการประถมศึกษาจังหวัดสุโขทัย เปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนอนุบาลคีรีมาศ ( วัดบึง ) เพื่อเป็นเครือข่ายสหวิทยาเขต โรงเรียนอนุบาลสุโขทัยอาณาเขต
ทิศเหนือ ติดต่อ โรงเรียนบ้านป้อมประชานุกุล
ทิศใต้ ติดต่อ โรงเรียนวัดดุสิดาราม
ทิศตะวันออก ติดต่อ โรงเรียนบ้านจอมสังข์
ทิศตะวันตก ติดต่อ โรงเรียนบ้านเนินยาง

เขตบริการของโรงเรียน
หมู่ที่ 8 บ้านวัดบีง ตำบลทุ่งหลวง จำนวน 90 ครอบครัว
หมู่ที่ 9 บ้านวังยาง ตำบลทุ่งหลวง จำนวน 157 ครอบครัว
หมู่ที่ 10 บ้านวัดบึง 2 ตำบลทุ่งหลวง จำนวน 113 ครอบครัว
หมู่ที่ 11 บ้านหนองอ้อ ตำบลทุ่งหลวง จำนวน 168 ครอบครัว
หมู่ที่ 12 บ้านหนองเกรียง ตำบลทุ่งหลวง จำนวน 141 ครอบครัว
เขตบริการอยู่ใน 5 หมู่บ้าน คือ หมู่ที่ 8 -12 รวม 663 ครัวเรือน

สภาพชุมชนของโรงเรียนอนุบาลคีรีมาศ(วัดบึง) เป็นสภาพชุมชนแบบชนบทส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพทางด้านเกษตรกรรม มีการทำนา ทำไร่ มีบางครอบครัว อาชีพรับจ้างใช้แรงงาน ประชาชนส่วนมากฐานะก็พอมีพอกินมีความเป็นอยู่แบบชนบทและบางครอบครัวมีรายได้น้อย ขาดแคลน การคมนาคม มีถนนภายในหมู่บ้านและตามตรอกซอย เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และถนนที่ผ่านหน้าโรงเรียน คือ ถนนสุขาภิบาล 1 มีการคมนาคมที่สะดวก ระยะทางจากโรงเรียนถึงอำเภอคีรีมาศ ประมาณ 5 กิโลเมตร ภายในชุมชนส่วนมากจะใช้ภาษาถิ่นเป็นการพูดติดต่อสื่อสาร ชาวบ้านจะไม่ค่อยใช้ภาษากลาง สภาพภูมิประเทศเป็นที่ราบ ประชาชนเมื่อว่างจากฤดูเก็บเกี่ยวแล้ว มีอาชีพเสริมเป็นรายได้ให้แก่ครอบครัว คือ การสานเสื่อโดยใช้ไม้ไผ่ และการจัดทำเครื่องปั้นดินเผา เป็นการเพิ่มรายได้ให้แก่ครอบครัว ประชาชนในชุมชนจะนับถือศาสนาพุทธ

จำนวนนักเรียน ปีการศึกษา 2560
ชั้นอนุบาล 1 ชาย 8 คน หญิง 14 คน รวม 22 คน
ชั้นอนุบาล 2 ชาย 14 คน หญิง 14 คน รวม 28 คน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ชาย 11 คน หญิง 9 คน รวม 20 คน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ชาย 15 คน หญิง 6 คน รวม 21 คน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ชาย 10 คน หญิง 18 คน รวม 28 คน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ชาย 17 คน หญิง 7 คน รวม 24 คน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ชาย 14 คน หญิง 15 คน รวม 29 คน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชาย 7 คน หญิง 10 คน รวม 17 คน
รวมทั้งสิ้น ชาย 96 คน หญิง 93 คน รวม 189 คน

จำนวนครู
ชาย 3 คน หญิง 8 คน รวม 11 คน
แยกตามวุฒิ ปริญญาโท 1 คน ปริญญาตรี 10 คน
ลูกจ้างประจำ (ชาย) (ช่างไม้ ชั้น 4) 1 คน

อาคารสถานที่

บ้านพักครู 1 หลัง โรงฝึกงาน 2 หลัง
ส้วมแบบ สปช. 601/26 จำนวน 2 หลัง 12 ที่นั่ง หอประชุมแบบ สปช.205/26 จำนวน 1หลัง
อาคารเรียนแบบ 004 จำนวน 1 หลัง 5 ห้องเรียน อาคารเรียนแบบ 008 จำนวน1 หลัง 5 ห้องเรียน
อาคารเรียนแบบ สปช. 105/29 จำนวน 2 หลัง 11 ห้อง

วิสัยทัศน์

ภายในปี 2562 เป็นโรงเรียนบริหารจัดการแบบธรรมาภิบาล นักเรียนมีความรู้ตามเกณฑ์เน้นคุณธรรม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง


คำขวัญ

เรียนดี กีฬายอด ประพฤติเยี่ยม

พันธกิจ

1.เร่งรัดการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
2.ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ มีวิจารณญาณ มีความคิด สร้างสรรค์ คิดไตร่ตรอง มีวิสัยทัศน์
3.ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย โดยมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
4.ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากร เน้นให้ครูจัดการเรียนการสอนอย่าง มีประสิทธิภาพโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

เป้าหมาย

1.สามารถดำเนินจัดเตรียมความพร้อมให้แก่เด็กวัยก่อนเรียนได้อย่างครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ
2.จัดเกณฑ์เด็กในเขตบริการของโรงเรียนมีอายุวัยบังคับเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ได้ร้อยละ 100
3.มีอัตราการซ้ำชั้นของนักเรียนไม่เกินร้อยละ 1
4.มีอัตราการขาดสารอาหารของนักเรียนไม่เกินร้อยละ 4

อักษรย่อ

อ.ว.บ.

ปรัชญา

พลํ สงฺฆสฺส สามคฺคี (สามัคคี คือ พลัง)