บุคลากร

 นางปราณี จิ๋วนารายณ์ (ครูชำนาญการพิเศษ เลขที่ 1357)
 เกิด 29 พฤศจิกายน 2501 ร.ร.วัดครูหาสุวรรณ ป.1-7 ร.ร.อุดมดรุณี มศ.1-3 ว.ค.พิบูลสงครามพิษณุโลก ป.กศ. สนามสอบสุโขทัย พ.ม. ม.ศว.พิษณุโลก กศ.ย.(การประถมศึกษา)
 
 นางศิริพร ครุธจู (ครูชำนาญการ เลขที่ 1392)
 เกิด 1 ตุลาคม 2503 ป.1-4 ร.ร.บ้านคลองสวน 2509-2513 ป.5-7ร.ร.วัดคูหาสุวรรณฯ2513-2516 มศ1-3 ร.ร.อุดมดรุณี2516-2519 ป.กศ.วิทยาลัยครูพิบูลสงคราม ป.กศ.สูง(เกษตร)วิทยาลัยครูพิบูลสงคราม ศษ.บ.(ภาษาไทย)มสธ.
 
 นางอรัญญา ขันอินทร์ (ครูชำนาญการพิเศษ เลขที่ 1356)
 เกิด 7 เมษายน 2503 ป.1-4 ร.ร.คีรีมาศวิทยา 2509-2513 ป.5-7 ร.ร.บ้านโตนด 2513-2516 ม.1-3 ร.ร.คีรีมาศพิทยาคม 2516-2519 ม.4-5 ร.ร.สุโขทัยวิทยาคม 2519-2521 ป.กศ. วิทยาลัยครูเพชรบูรณ์2522-2523 พ.ม. สนามสอบสุโขทัย 2526 ศษ.บ. มหาวิทยาลัยสุโข
 0817075691
 นายสุจินต์ โสภา (ครูชำนาญการพิเศษ เลขที่ 1368)
 เกิด 29 พฤศจิกายน 2500 ป.1-7โรงเรียนวัดบึง2507-2514 มศ1-3 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 2514-2517 ป.กศ.(เกษตร)ร.ร.เกษตรกรรมนครราชสีมา 2517-2519 พ.ม. สนามสอบสุโขทัย(ศึกษาด้วยตนเอง) 2519-2521 ศษ.บ.(ประถมศึกษา)มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมามาธิราช 2532
 
 นางสาวหรรษา บุญนายืน (ครูชำนาญการพิเศษ เลขที่ 1382)
 เกิด 6 สิงหาคม 2504 ป.1-4 ร.ร.เทศบาลวัดดอนแก้ว ป.5-7 ร.ร.แม่สอด มศ.1-3 ร.ร.แม่สอดสรรพวิทยาคม มศ.4-5 ร.ร.ยุพราชวิทยาลัย ค.บ.(ภาษไทย)ว.ค.เชียงใหม่ กศ.ม.(การศึกษาพิเศษ) ม.ศว.
 
 นายพิชัย นารถบุญ (ช่างไม้ชั้น 4 เลขที่ 28515)
 มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
 055943573
 นางเกศชฎากานต์ พุ่มพวง (ครู เลขที่ 1361)