ข้อมูลกรรมการนักเรียน

คณะกรรมการทั้งหมด 3 ท่าน

ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง
เด็กชายบัณทิต อยู่กลัด
ประธานนักเรียน
เด็กชายศิริปัญญา จินาเกตุ
รองประธานนักเรียน