ข้อมูลจำนวนนักเรียน โรงเรียนชุมชนบ้านสะนิง

ปีการศึกษา :

รอดำเนินการ
ข้อมูลสถิติตามปีการศึกษา โรงเรียนชุมชนบ้านสะนิง

สถิตินักเรียนรายปีการศึกษา
ปีการศึกษา 2012 :
จำนวนนักเรียน 385 คน