คณะกรรมการสถานศึกษา

รูปภาพ
ชื่อ-นามสกุล
ตำแหน่ง
นายทองการ อัดโดดดร
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
นายบุญมา ศรีพงษ์เสริฐ
กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
นายแก่น จันทะดวง
กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
นายคำมอญ ศรีพงษ์เสริฐ
กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
นางเกษร แสนศักดิ์
ผู้อำนวยการ
นายเทพพิชิต ศรีวิพันธุ์
กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
นายเทพพิชิต ศรีวิพันธุ์
ผู้แทนครู