ผู้บริหาร

รูปภาพ
ชื่อ-นามสกุล
ตำแหน่ง
การศึกษา
นางเกษร แสนศักดิ์
ผู้อำนวยการ
การศึกษามหาบัณฑิต(กศ.ม.) เอกการบริหรกรศึกษา จากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
นายสมพร เพียรสร้าง
[email protected]
รองผู้อำนวยการ
การศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.) เอกการบริหารการศึกษา จากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปี 2549