บุคลากร

รูปภาพ
ชื่อ-นามสกุล
ตำแหน่ง
การศึกษา
นางประภ้สสร รัตนเกื้อ
ครูชำนาญการพิเศษ
คุรุศาสตร์บัณฑิต เอกการประถมศึกษา จากวิทยาลัยครูมหาสารคาม ปี พ.ศ. 2536
นายพนมพร โพธิ์ชิต
ครูชำนาญการพิเศษ
คุรุศาสตร์บัณฑิต เอกเกษตรกรรม จากวิทยาลัยครูมหาสารคาม ปี 2534
นายทรงวุฒิ ฤชัย
ครูชำนาญการ
ศึกษาศาสตร์บัณฑิต เอกสังคมศึกษา จาก มสธ. ปี 2534
นางพิสมัย หรสิทธิ์
ครูชำนาญการพิเศษ
การศึกษาบัณฑิต เอกประถมศึกษา จาก มศว.มหาสารคาม ปี 2527
นางรอยพิมพ์ โพนนาค
ครูชำนาญการ
คุรุศาสตร์บัณฑิต
นายพัฒนศักดิ์ รัตนเกื้อ
ครูชำนาญการพิเศษ
คุรุศาสตร์บัณฑิต
นายไพโรจน์ หมั่นตรวจ
ครูชำนาญการพิเศษ
คุรุศาสตร์บัณฑิต จาก วค.มหสารคาม
นายนิกร ดอนภิรมย์
ครูชำนาญการพิเศษ
คุรุศาสตร์บัณฑิต เอกบริหารการศึกษา จากมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ปี 2534
นายสนิท หระมาตย์
ครูชำนาญการพิเศษ
การศึกษาบัณฑิต จาก มศว. มหาสารคาม วันที่ 15 มีนาคม 2529
นางสุภาพร ดอนวิจารย์
ครูชำนาญการพิเศษ
คุรุศาสตร์บัณฑิต จากวิทยาลัยครูสกลนคร ปี 2536 1 กุมภาพันธ์ 2549 ครูชำนาญการ 29 กันยายน 2551 ครูชำนาญการพิเศษ
นางมัลลิกา ดอนโอฬาร
ครูชำนาญการพิเศษ
ศึกษาศาสตร จาก มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปี 2525
นางสาวเสาวนีย์ ชำนาญสาร
ครูพี่เลี้ยงเด็กพี่การ
คุรุศาสตร์บัณฑิต
นายณรงค์ชัย พรหมอรัญ
นักการภารโรง
ปวช.
นางสาวสกุลรัตน์ แก้วสมบัติ
ครูธุรการโรงเรียน
นางกมลพรรณ ถมภิรมย์
ครูชำนาญการ
การศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.)
นางสุทธิกมล รัตนมาศ
ครูชำนาญการพิเศษ