คณะกรรมการนักเรียน

รูปภาพ
ชื่อ-นามสกุล
ตำแหน่ง
เด็กหญิงจิรนัดดา ดาด้วง
ประธานสภานักเรียน
น.ส.ดารินี กระโจมบุญ
รองประธาน
เด็กชายเกียรติศักดิ์ จันโสภา
กรรมการฝ่ายรักษาความสะอาด
เด็กชายกฤตนัย ชัยณรงค์
กรรมการฝ่ายรักษาความสะอาด
เด็กชายวีระชัย แถลงเรียบ
กรรมการฝ่ายวิชาการ
เด็กหญิงจุลี พันธะนี
กรรมการฝ่ายรักษาความสะอาด
เด็กชายวัลลภ หระมาตย์
กรรมการฝ่ายรักษาความสะอาด
น.ส.เบญจพร นรแสน
กรรมการ
น.ส.กาญจนา มหันโต
เลขานุการ
ด.ช.อาทิตย์ ดาด้วง
กรรมการ
ด.ช.เจดิลก
กรรมการ
ด.ช.วายุภักดิ์ รัตนอนันต์
กรรมการ
ด.ช.อธิวัฒน์ จงใจภักดิ์
กรรมการ
ด.ช.ชนกนันท์ โยคะสิงห์
กรรมการ
ด.ช.ธีรภัทร ศิริพยัคฆ์
กรรมการ
นายจิรานุวัฒน์ ราชาลุม
รองประธาน
น.ส.จิรนัดดา ดาด้วง
กรรมการ