ประวัติ

โรงเรียนหนองบัวโจดดงลิงวิทยา ตำบลเจ้าท่า อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ ตั้งขึ้นตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2465 เดิมชื่อว่าโรงเรียนประชาบาลดงลิง 2 อาศัยวัดบ้านหนองบัวเป็นที่เรียนโดยมีนายฉิม เกื้ออนันต์ วุฒิ ป.3 เป็นครูใหญ่ และนายแก้ว ทองเจริญ เป็นครูสายผู้สอนมีจำนวนนักเรียน 163 คน เปิดสอนจากชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ปีการศึกษา 2552 มีข้าราชการจำนวน 21 คน นักเรียน จำนวน 237 คน เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล 1 – ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โดยมีนายประกอบ กุลโพนเมือง เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน นายสมพร เพียรสร้าง เป็นรองผู้อำนวยการโรงเรียน เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2549 ตามคำสั่งที่ 204 / 2549 ลงวันที่ 17 เมษายน 2549 ตำแหน่งเลขที่ 5819 วิทยฐานะชำนาญการ อันดับ ค.ศ.2 ขั้น 30,210 บาท
ที่ตั้งและขนาด
โรงเรียนหนองบัวโจดดงลิงวิทยา ตั้งอยู่บ้านหนองบัว หมู่ที่ 14 ตำบลเจ้าท่า อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ มีเนื้อที่ 18 ไร่ 2 งาน อาณาเขต

ทิศเหนือ จดที่ดินส่วนบุคคล
ทิศใต้ จดถนนบ้านหนองบัว- บ้านโจด
ทิศตะวันออก จดที่ดินส่วนบุคคล
ทิศตะวันตก จดถนนหมู่บ้านหนองบัว

วิสัยทัศน์

ภายในปีการศึกษา 2556 นักเรียนมีความรู้คู่คุณธรรม นำการพัฒนาตามมาตรฐาน สืบสานวัฒนธรรมไทย ชุมชนให้ความร่วมมือ ยึดถือหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

คำขวัญ

สะอาด ตรงเวลา สามัคคี มีวินัย

พันธกิจ

1. จัดสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนให้สะอาด ร่มรื่น มีบรรยากาศเอื้อต่อการเรียนรู้
2. ส่งเสริมนักเรียนให้เป็นผู้เรียนที่ใฝ่เรียน ใฝ่รู้ได้เต็มศักยภาพ เป็นคนดี มีคุณธรรม กล้าแสดงออกในทางสร้างสรรค์ ใช้กระบวนการคิดและเรียนรู้ที่ใช้เทคโนโลยีอย่างเท่าทันและมีเหตุผล ใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3. บริหารจัดการโรงเรียนอย่างมีคุณภาพ บนพื้นฐานการมีส่วนร่วมของครู บุคลากร ผู้ปกครอง ชุมชนและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
4. นำภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ามาเพื่อการอนุรักษ์ สืบสานวัฒนธรรมประเพณี ตลอดจนเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างโรงเรียนกับชุมชน
5. พัฒนาศักยภาพครู ปรับการเรียนเปลี่ยนการสอน โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ พัฒนาการสอนมุ่งสู่ความเป็นครูมืออาชีพ

เป้าหมาย

1. เพิ่มอัตราการเข้าเรียนทุกระดับ ทั้งเด็กทั่วไป ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสในเขตบริการและลดอัตรา การออกกลางคันของนักเรียน
2. ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย และ1. ผู้เรียนร้อยละ 90 เป็นคนดี มีความรู้คู่คุณธรรม กล้าคิด กล้าแสดงออกในทางสร้างสรรค์ อ่านออก เขียนได้และมีทักษะในการดำรงชีวิต
3. ผู้เรียนร้อยละ 90 รักษ์ความเป็นไทย มีจิตอาสาและอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุขตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
4. ครูร้อยละ 100 จัดกิจกรรมการเรียนรู้ ปรับการเรียนเปลี่ยนการสอน โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ส่งผลให้นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึ่งประสงค์และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
5. ชุมชน 5 หมู่บ้านมีส่วนร่วมเป็นเจ้าของในการบริหารจัดการและการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทย ตลอดจนการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น
6. ผู้เรียนร้อยละ 100 ได้รับการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล บนพื้นฐานความเป็นไทย

อักษรย่อ

บ.จ.ล.

เพลง

อัตลักษณ์ของโรงเรียน
ที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนตามปรัชญา วิสัยทัศน์ พัธกิจ และวัตถุประสงค์ของการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

คุณธรรม นำความรู้ คู่ความเป็นไทย ใฝ่ใจความพอเพียง

ตัวชี้วัดความสำเร็จ
1. ผู้เรียนร้อยละ 90 เป็นคนดี มีความรู้คู่คุณธรรม กล้าคิด กล้าแสดงออกในทางสร้างสรรค์ อ่านออก เขียนได้และมีทักษะในการดำรงชีวิต รักษ์ความเป็นไทย มีจิตอาสาและอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุขตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตลอดจนได้รับการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ให้มีคุณภาพมาตรฐานสู่สากล บนพื้นฐานความเป็นไทย
2. ครูร้อยละ 100 จัดกิจกรรมการเรียนรู้ ปรับการเรียนเปลี่ยนการสอน โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ สู่ความเป็นครูมืออาชีพ ส่งผลให้นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึ่งประสงค์และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
3. ชุมชน 5 หมู่บ้านมีส่วนร่วมเป็นเจ้าของในการบริหารจัดการและการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทย ตลอดจนการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น
4. โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมสะอาด ร่มรื่น มีบรรยากาศเอื้อต่อการเรียนรู้
5. การบริหารจัดการโรงเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐาน บนพื้นฐานการมีส่วนร่วมของครู บุคลากร ผู้ปกครอง ชุมชนและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
6. มีการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้าสู่สถานศึกษาเพื่ออนุรักษ์ สืบสานวัฒนธรรม ประเพณีตลอดจนเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างโรงเรียนกับชุมชน

ปรัชญา

ความรู้ คู่คุณธรรม นำชาติพัฒนา
ปรัชญาการจัดการศึกษา
โรงเรียนหนองบัวโจดดงลิงวิทยา เน้นการจัดการศึกษาที่สนองความต้องของผู้เรียนและท้องถิ่น พัฒนาสมรรถภาพด้านการฟัง การพูด การอ่าน การเขียนและการคิดที่เป็นระบบ ด้วยวิธีการจัดการเ