คณะกรรมการสถานศึกษา

รูปภาพ
ชื่อ-นามสกุล
ตำแหน่ง
นายนิรันดร์ พรหมฮวด
[email protected]
กรรมการและเลขานุการ
นายพยุง ไพรสิงห์
กรรมการ
นายสุชาติ จันทร์แสง
กรรมการ
นางสมพร หาญจักรแก้ว
กรรมการ
นายวินันท์ สิงหรักษ์
กรรมการ
นายประจวบ ปั้นจอม
กรรมการ
นายสุดใจ ดงเจริญ
กรรมการ
นายจำเนียร เมณฑ์กูล
กรรมการ
นายบุญส่ง ณ เหตุการณ์
กรรมการ
นายเฉลิม ทองพอน
กรรมการ
นายวิเชียร หวังสุข
กรรมการ
นายวันชัย โฉมอินทร์
รองกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
นายระเบียบ พรหมมินทร์
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
นายสุทัศน์ ทองมหา
[email protected]
ครู คศ.2
นายบำรุง อินทร์จันทร์
นายสวง ม่วงเกิด
นางประทิน โพธิ์พิทักษ์