บุคลากร

รูปภาพ
ชื่อ-นามสกุล
ตำแหน่ง
การศึกษา
นายประสิทธิ์ ทรัพย์แพ
[email protected]
พนักงานราชการ
ประถม โรงเรียนวชิรนิติโสคณ มัธยม โรงเรียนสลกบาตรวิทยา คบ.ดนตรีศึกษา
นางสาวธนัชพร มั่นจอง
[email protected]
ครู
ประถม โรงเรียนบ้านท่าทอง (อุดมวิทยาคาร) มัธยม โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก ปริญญาตรี ค.บ.ภาษาไทย ราชภัฏพิบูลสงคราม
นางสาววาสนา สีบุญ
[email protected]
ครู
ประถมศึกษา จาก โรงเรียนบ้านอูบมุงแก้งเกลี้ยง มัธยมศึกษา จาก โรงเรียนเขมราฐพิทยาคม ปริญญาตรี ศึกษาศาสตร์บัณฑิต สถาบัน มหาวิทยาลัยขอนแก่น
นางพิมพ์ใจ เจริญเวชรักษ์
ครู
ปริญญาตรี ค.บ.ปฐมวัย
นางกัสสุมา ขัติศรี
[email protected]
ครู
ประถม โรงเรียนวัดคูยาง มัธยม กำแพงเพชรพิทยาคม ปริญญาตรี วท.บ.วิทยาศาสตร์(เคมี) มหาวิทยาลัยนเรศวร ปริญญาโท ศศ.บ.การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยพิษณุโลก
นางสาวฐิตาภัทร์ เกิดแก้ว
[email protected]
ครู
ประถมศึกษา จาก โรงเรียนกำจรวิทย์ จ.ลพบุรี มัธยมศึกษาตอนต้น จาก โรงเรียนวินิตศึกษาในพระราชูปถัมภ์ฯ จ.ลพบุรี มัธยมศึกษาตอนปลาย จาก โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จ.ลพบุรี ปริญญาตรี การศึกษาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสื่อสารการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
นางสาวยูริกา สิมะพรม
[email protected]
ครู
ประถม บ้านงิ้วใหม่ มัธยม โรงเรียนเทิงวิทยา ปริญญาตรี คบ. คณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ปริญญาโท ศษม. กรุงเทพธนบุรี
นางทัศวรรณ มณีกุล
[email protected]
ครู
ประถม โรงเรียนพิรามอุทิศ มัธยม อินทุภูติพิทยา ปริญญาตรี คบ. ภาษาอังกฤษ สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม ปริญญาตรี ศศ.ม การบริหารการศึกษา มหาวิทยาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
นายอนุรักษ์ ผาริโน
ครู
ปริญญาตรี ศษ.บ. พลศึกษา
นางสาวศิริรัตน์ ศิริอางค์
[email protected]
ครู
ประถม โรงเรียนวัดบ้าน มัธยมศึกษา วิทยาลัยนาฏศิลป์สุโขทัย อุดมศึกษา ค.บ. ราชภัฏกำแพงเพชร
สุวนันท์ เทียบทิม
[email protected]
ครูผู้ช่วย
คบ.คณิตศาสตร์
สุธาสินี พุ่มพวง
[email protected]
ครูผู้ช่วย
ค.บ.ภาษาไทย
กฤชไพรัศมิ์ วงษ์อำไพ
[email protected]
ครูผู้ช่วย
ศป.บ.ภาษาอังกฤษ