ประวัติ

โรงเรียนบ้านหนองน้ำแดง ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2519 ตั้งอยู่หมู่ 9 ต.ปางมะค่า อ.ขาณุวรลักษบุรี
จ.กำแพงเพชร เป็นโรงเรียนอยู่ในหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง (อ.พ.ป.) ตามประกาศของกระทรวงการคลังถึงปีงบประมาณ 2537 โดยมีนายพเยาว์ สิงห์โตทอง ซึ่งเป็นผู้ใหญ่บ้านในขณะนั้นร่วมมือกับผู้ปกครองนักเรียนก่อสร้างอาคารเรียนชั่วคราว ขนาด 3 ห้องเรียน หลังคามุงสังกะสี ไม่มีฝา ไม่ยกพื้น ใช้พื้นดินเป็นที่เรียน โดยประชาชนเป็นผู้จัดทำโต๊ะครู เก้าอี้ครู ม้านั่ง กระดานดำ

วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2519 ทางอำเภอขาณุวรลักษบุรี มีคำสั่งให้นายทะนงศักดิ์ ฉิมเชิด มารักษาการตำแหน่งครูใหญ่และทำการสอนเพียง 1 คน เปิดทำการสอนชั้น ป.1 มีนักเรียนจำนวน 51 คน ต่อมาทางโรงเรียนได้รับอนุมัติให้เปิดทำการสอนอย่างเป็นทางการตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร ที่ ก.พ.17/7786 ลงวันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2519

ในปีการศึกษา 2539 โรงเรียนได้รับอนุมัติให้เปิดขยายโอกาสทางการศึกษา (ม.1) และได้รับการคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนปฏิรูปการศึกษาประจำปีงบประมาณ 2539 คอมพิวเตอร์ พร้อมทั้งได้รับงบประมาณจากศูนย์การศึกษา

โรงเรียนบ้านหนองน้ำแดง มีผู้บริหารตั้งแต่เริ่มก่อตั้งโรงเรียนจนถึงปัจจุบัน รวมทั้งสิ้น 6 คน มีการบริหารสถานศึกษา โดยแบ่งโครงสร้างการบริหารงานออกเป็น 4 งาน ประกอบด้วย
1. การบริหารงานวิชาการ
2. การบริหารงานงบประมาณ
3. การบริหารงานบุคคล
4. การบริหารงานทั่วไป

และนอกจากมีการบริหารงานตามโครงสร้างการบริหารงานทั้ง 4 งานแล้ว ยังมีการการบริหารงานโดยให้ชุมชนมีส่วนร่วมโดยผ่านคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

วิสัยทัศน์

โรงเรียนบ้านหนองน้ำแดงจัดการศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐาน มุ่งสร้างคนดี คนเก่ง คนมีคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ปีพุทธศักราช 2557-2560

คำขวัญ

ขยันหมั่นเพียร เรียนดี กีฬาเด่น
เน้นวินัย ใจสัตย์ซื่อ ถือประหยัด

พันธกิจ

1. ปลูกฝังให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมที่ดีงามพร้อมที่จะดำเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง และอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
2. โรงเรียนจัดการศึกษาให้ประชากรในวัยเรียนระดับปฐมวัยและการศึกษาภาคบังคับในเขตพื้นที่บริการได้อย่างทั่วถึง
3. จัดการเรียนรู้ที่หลากหลายให้สอดคล้องกับหลักสูตรโดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ
4. โรงเรียนมุ่งการพัฒนาระบบการบริหาร พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่มาตรฐาน
5. สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างโรงเรียนกับชุมชนในการจัดการศึกษา

เป้าหมาย

1. ครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเต็มตามศักยภาพ
2. ผู้เรียนทุกคนมีคุณภาพตามหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
3. สถานศึกษาสะอาด สวยงาม ร่มรื่น ปลอดภัย และให้บริการฉับวัย
4. สถานศึกษามีความเข้มแข็งตามหลักธรรมาภิบาลและเป็นกลไลขับเคลื่อนการศึกษาภาคบังคับสู่คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา

อักษรย่อ

น.ด.

เพลง

-

ปรัชญา

ปัญฺญา โลกสมิ ปชฺโชโต
ปัญญาเป็นแสงสว่างในโลก