ข้อมูลอาคาร

รูปภาพ
ชื่ออาคาร
ปีที่สร้าง
จำนวนห้อง
จำนวนชั้น
งบประมาณในการก่อสร้าง
สถานะ
แบบ สปช. 103/26
2016
3
1
675,000
อยู่ระหว่างการซ่อมบำรุง
สปช. 102/26
2016
4
1
692,000
พร้อมใช้งาน
สปช. 105/29
2016
4
2
1,834,000
พร้อมใช้งาน
แบบ สปช. 202/26 (อาคารเอนกประสงค์)
2016
1
1
180,000
พร้อมใช้งาน
บ้านพักครู
2017
0
0
55,000
ไม่สามารถใช้งานได้
ส้วม แบบ สปช. 601/26
2016
4
0
49,500
พร้อมใช้งาน
ส้วม
2016
4
0
130,000
พร้อมใช้งาน
ส้วม สปช.601/26
2016
4
0
50,000
พร้อมใช้งาน
อาคารอเนกประสงค์
2016
0
0
307,100
พร้อมใช้งาน
อาคารอเนกประสงค์
2016
0
0
750,000
พร้อมใช้งาน
อาคารเรียน สปช.105/29
2016
4
2
3,482,000
พร้อมใช้งาน
บ้านพักครู
2017
0
0
0
พร้อมใช้งาน