ข้อมูลอาคาร

รูปภาพ
ชื่ออาคาร
ปีที่สร้าง
จำนวนห้อง
จำนวนชั้น
งบประมาณในการก่อสร้าง
สถานะ
017
2481
11
2
0
อยู่ระหว่างการซ่อมบำรุง
อเนกประสงค์ คสล.
25
1
1
0
พร้อมใช้งาน