บุคลากร

รูปภาพ
ชื่อ-นามสกุล
ตำแหน่ง
การศึกษา
นางสมพร ทับสิงคลา
ครูชำนาญการพิเศษ
ปริญญาตรี มสธ.สุโขทัย
นางอนงค์ ชูชื่น
ครูชำนาญการพิเศษ
ปริญญาตรี มสธ.
นางสาวอรวรรณ ภักดีนิติ
ครูชำนาญการพิเศษ
ปริญญาตรี มสธ.
นายนรินทร์ แก้วรากมุก
ครูผู้ช่วย
ครุศาสตร์ บัณฑิต คบ. 5 ปี