ประวัติ

ตั้งขึ้นเมื่อพ.ศ.

วิสัยทัศน์

โรงเรียนเป็นบ้านหลังที่ สอง

พันธกิจ

อักษรย่อ

ว.น.ส.

ปรัชญา

ฝึกตนให้มีวินัย ฝึกจิตใจให้มีวัฒนธรรม

มาร์ชหน่วยงาน