ผู้บริหาร

รูปภาพ
ชื่อ-นามสกุล
ตำแหน่ง
การศึกษา
นายณรงค์ เรืองเกษม
-
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดนครโปรดสัตว์
ปริญญาโท ครุศาสตร์ มหาบัณฑิต (คม.) ทางการจัดการเรียนรู้