รร.สะตอวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก [ตราด]

๑๕๘ ม.๖ ถ.จินตกานนท์ ต.สะตอ อ.เขาสมิง จ.ตราด ๒๓๑๕๐