ข้อมูลกรรมการนักเรียน

คณะกรรมการทั้งหมด 11 ท่าน

ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง
นายสมญา เรือนใจมั่น
ประธานคณะกรรมการสภานักเรียน
นายอนุกร พรมน้อย
รองประธานสภานักเรียน
นางสาววันวิสา พนมมรรค
เลขานุการสภาฯ
นางสาวธิดารัตน์ คนซื่อ
ประชาสัมพันธ์/ปฏิคม
นางสาวสุดารัตน์ สนเถ็ง
ปกครอง
นายยงยุธ เกลี้ยงค้างพลู
อาคารสถานที่
นายธีรพล จุลมณี
อาคารสถานที่
นายชัยธวัช เขียนกระโทก
ปกครอง
นายพงศักดิ์ สงเคราะห์ภักดี
กิจกรรม
นางสาวเพ็ญนภา ปทุมานนท์
กิจกรรม