ผู้บริหาร

รูปภาพ
ชื่อ-นามสกุล
ตำแหน่ง
การศึกษา
นายประวิทย์ นิยมนา
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ค.บ. คณิตศาสตร์ ม.ราชภัฏรำไพพรรณี ป.บัณฑิต บริหารการศึกษา ม.ราชภัฏรำไพพรรณี