บุคลากร

รูปภาพ
ชื่อ-นามสกุล
ตำแหน่ง
การศึกษา
นางสุนิษา การพานิช
ครู คศ.๒
ค.บ. ภาษาไทย วิทยาลัยครูรำไพพรรณี
นางสาวญาดา โพธิ์สิงห์
ครู ค.ศ.๑
ค.บ. เคมี ม.ราชภัฏอุดรธานี วท.ม. เคมีศึกษา
นางอุทุมพร รัตนรังษี
ครู คศ.๒ ชำนาญการ
วท.บ. เกษตรศึกษา ม.ราชมงคลบางพระ
นางชูเสริม สิมสวัสดิ์
ครู คศ.๒ ชำนาญการ
ค.บ.คหกรรมศาสตร์ วิทยาลัยครูพระนคร
นายพีระ สิมสวัสดิ์
ครู คศ.๒ ชำนาญการ
กศ.บ.พลศึกษา มศว.ประสานมิตร
นายภูวเนศวร์ บุญทา
[email protected]
ครู คศ.๑
บธ.บ.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ม.มหาสารคาม ศษ.บ.วิทยาศาสตร์ ม.สุโขทัยธรรมาธิราช กำลังศึกษา ป.โท ม.นเรศวร
นางสาวลดารัตน์ จันทเจริญ
พนักงานราชการ
ค.บ. ภาษาอังกฤษ ม.ราชภัฏรำไพพรรณี
น.ส.แสงอนงค์ แสนมั่น
ครูผู้ช่วย
ค.บ.(สังคมศึกษา)
นายคงเพชร ประกรศรี
พนักงานขับรถ
นางสาวศุภกัญญา ทวีผล
ครู ค.ศ.๑
ค.บ.ภาษาอังกฤษ สถาบันราชภัฎรำไพพรรณี