บุคลากร

 ค.บ. ภาษาไทย วิทยาลัยครูรำไพพรรณี
 
 ค.บ. ภาษาอังกฤษ ม.ราชภัฏรำไพพรรณี
 
 ค.บ. เคมี ม.ราชภัฏอุดรธานี วท.ม. เคมีศึกษา
 
 วท.บ. เกษตรศึกษา ม.ราชมงคลบางพระ
 
 ค.บ.คหกรรมศาสตร์ วิทยาลัยครูพระนคร
 
 กศ.บ.พลศึกษา มศว.ประสานมิตร
 
 บธ.บ.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ม.มหาสารคาม ศษ.บ.วิทยาศาสตร์ ม.สุโขทัยธรรมาธิราช กำลังศึกษา ป.โท ม.นเรศวร
 0848644297
 ค.บ.ภาษาอังกฤษ สถาบันราชภัฎรำไพพรรณี