บุคลากร

นางสุนิษา  การพานิช
ตำแหน่ง : ครู คศ.๒..
นางสาวญาดา  โพธิ์สิงห์
ตำแหน่ง : ครู ค.ศ.๑..
นางอุทุมพร รัตนรังษี
ตำแหน่ง : ครู คศ.๒ ชำนาญการ..
นางชูเสริม  สิมสวัสดิ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.๒ ชำนาญการ..
นายพีระ สิมสวัสดิ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.๒ ชำนาญการ..
นายภูวเนศวร์  บุญทา
ตำแหน่ง : ครู คศ.๑..
นางสาวลดารัตน์  จันทเจริญ
ตำแหน่ง : พนักงานราชการ..
น.ส.แสงอนงค์ แสนมั่น
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย..
นายคงเพชร ประกรศรี
ตำแหน่ง : พนักงานขับรถ..
bg_person
ตำแหน่ง : ครู ค.ศ.๑..