ประวัติ

โรงเรียนสะตอวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำตำบล สังกัดกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เป็นโรงเรียนแบบสหศึกษา ตั้งตามชื่อตามตำบลสถานที่ตั้งของโรงเรียนซึ่งตั้งอยู่ เลขที่ 158 หมู่ 6 ถนนจินตกานนท์ ตำบลสะตอ อำเภอเขาสมิง ถือกำเนิดจาก ท่านศึกษาธิการอำเภอเขาสมิงในขณะนั้นได้เสนอเรื่องขอตั้งไปยังจังหวัด ตามการเรียกร้องของชาวบ้านตำบลสะตอ ตำบลเทพนิมิต และตำบลประณีต เพื่อให้บุตรหลานได้มีโอกาสศึกษาต่อใกล้บ้าน คณะกรรมการสามัญศึกษาจังหวัดตราด ได้พิจารณาเห็นความสำคัญดังกล่าว จึงมีมติให้จัดตั้งโดยความเห็นชอบของนายทองดำ บานชื่น ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด ในปี พ.ศ.2530 และเสนอไปยังกรมสามัญศึกษา เพื่อพิจารณาและอนุมัติ กระทรวงศึกษาธิการจึงได้ประกาศจัดตั้งโรงเรียน เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ.2531 ชื่อ “ โรงเรียนสะตอวิทยาคม ” ปีการศึกษา 2531 รัฐบาลได้จัดให้มีการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวโรกาสพระราชพิธีรัชมังคลาภิเษก กระทรวงศึกษาธิการเห็นควรให้นำโรงเรียนมัธยมศึกษาที่จัดตั้งไปแล้ว จำนวน 30 โรง เข้าร่วมเฉลิมพระเกียรติในวโรกาสพระราชพิธีรัชมังคลาภิเษก จึงได้ประกาศเปลี่ยนชื่อโรงเรียนสะตอวิทยาคม เป็น “โรงเรียนสะตอวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก” เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ.2531 ปีงบประมาณ 2531 โรงเรียนได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนชั่วคราว ชค 104 จำนวน 1 หลัง บนที่ดินจำนวน 32 ไร่ ซึ่งนายเจียร จินตกานนท์ (นายกเทศมนตรีเมืองตราดในขณะนั้น) บริจาค ปัจจุบันเปิดทำการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 โรงเรียน สะตอวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ตั้งอยู่ที่ ๑๕๘ หมู่ ๖ ตำบลสะตอ อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด อนึ่ง เมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๓๑ ณ วันที่ ๒ กรกฏาคม เป็นอภิลักขิตมงคลสมัยที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช องเราจะเสด็จดำรงอยู่ในสิริราชสมบัติเป็นกำหนดเวลา ๔๒ ปี เศษ ยี่สิบสองวัน เท่าจำนวนปีและวันในรัชสมัยสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงมหาราชสมเด็จพระบรมอัยกาธิ ราช นับเป็นระยะเวลายืนนานที่สุด ที่พระมหากษัตริย์ไทยเคยได้ดำรงราชย์มาแต่อดีตกาล เพื่อเฉลิมฉลองมงคลวโรกาสที่หาได้ยากนี้ จึงได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดพิธีรัชมังคลาภิเษกขึ้น โรงเรียนสะตอวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก เปิดทำการสอนวันแรกวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๓๑ โดยนายวิชัย ครุฑอรัญ ทำหน้าที่ครูใหญ่ มีนักเรียน ๔๑ คน ครู ๕ คน

วิสัยทัศน์

โรงเรียนสะตอวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก เป็นต้นแบบการจัดการศีกษา ขั้นพื้นฐาน ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

คำขวัญ

รักศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ

พันธกิจ

๑. พัฒนาคุณภาพให้ได้ตามมาตรฐานการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสู่ประชาคมเซียน
๒. จัดการเรียนรู้ด้านทักษะอาชีพและทักษะชีวิต เพื่อพัฒนาวิถีการเรียนรู้สู่ชุมชน
๓. น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ
๔. ส่งเสริมการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล เน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

เป้าหมาย

๑. ครู บุคลากรทางการศึกษาและผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน
๒. ครู บุคลากรทางการศึกษาและผู้เรียนมีทักษะการใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์
๓. ครู บุคลากรทางการศึกษาและผู้เรียนใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการดำรงชีวิต
๔. ครู บุคลากรทางการศึกษาและผู้เรียนมีทักษะในงานอาชีพและทักษะชีวิต เพื่อพัฒนาวิถีการเรียนรู้สู่ชุมชน
๕. การบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม

อักษรย่อ

ส.รภ.

เพลง

บนดอนดินถิ่นไทยนี้ที่สูงเด่น สร้างสรรค์เป็นสถาบันการศึกษา เทอดประเกียรติองค์ภูมิพลมหาราชา รัชมังคลาภิเษก มโหฬาร ธงชัยงามน้ำเงินเหลืองปลิวสบัด สิ่งผูกมัดดวงฤทัยเราประสาน รักศักดิ์ศรีมีคุณธรรมนำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริตริตรึงตรา พวกเราผองรัชมังคลาภิเษก ร่วมใจน้อมจอมเอกองค์มหาราชา เทอดทูนบูชาตรา ภปร.พ่อหลวงไว้ยิ่งชีวี เราภูมิใจสะตอวิทยาคม ร่มรื่นรมย์ทิวไม้ใบงามสดสี รักระเบียบ รักวินัย รักสามัคคี สร้างความดีเราน้องพี่มีสุขใจ

ปรัชญา

โรงเรียนสะตอวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก เป็นต้นแบบการจัดการศัึกษาขั้นพื้นฐาน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง