ชื่อ-นามสกุล

นายประวิทย์ นิยมนา

ตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงเรียน

การศึกษา

ค.บ. คณิตศาสตร์ ม.ราชภัฏรำไพพรรณี
ป.บัณฑิต บริหารการศึกษา ม.ราชภัฏรำไพพรรณี

รูปถ่าย