ประวัติ

โรงเรียนวัดเตาปูนจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2466 ใช้ศาลาการเปรียญวัดเตาปูนเป็นสถานที่ศึกษา ใช้ชื่อ “ โรงเรียนประชาบาลตำบลเตาปูน” มีพระภิกษุทอง ศรีสุนนท์ เป็นครูใหญ่และครูผู้สอนคนแรก มีนักเรียนทั้งสิ้น 127 คน
พ.ศ. 2507 นายมังกร วีระวาทิน เป็นครูใหญ่
พ.ศ. 2514 นายธนิต สมิงแก้ว เป็นครูใหญ่ – อาจารย์ใหญ่
พ.ศ. 2544 นายสะอาด รอดประเสริฐ เป็นอาจารย์ใหญ่
พ.ศ. 2545 นายสมชาย ประวัติศรีชัย เป็นอาจารย์ใหญ่ – ผู้อำนวยการโรงเรียน
พ.ศ. 2552 – ปัจจุบัน นายสมโพธิ ช้างสีทา เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน
ปัจจุบัน โรงเรียนวัดเตาปูน มีนายสมโพธิ ช้างสีทา เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน เปิดทำการสอน 3 ระดับ ตั้งแต่ชั้นอนุบาล 3 ขวบ ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีนักเรียนทั้งสิ้นจำนวน 332 คน

วิสัยทัศน์

"ภายในปี 2563 โรงเรียนวัดเตาปูนจะจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามหลักสูตรสถานศึกษา มุ่งสู่มาตรฐานสากล บนพื้นฐานความเป็นไทย"

คำขวัญ

"บุคลิกภาพดี มีวินัย ใจมั่นคง ตรงเวลา"

พันธกิจ

1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนในวัยเรียรได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ
2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรสถานศึกษา และค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ
3. พัฒนาระบบบริหารจัดการที่เน้นการมีส่วนร่วม เสริมสร้างความรับผิดชอบต่อคุณภาพการศึกษา และบูรณาการการจัดการศึกษาสู่มาตรฐานสากล

เป้าหมาย

1. ผู้เรียนระดับก่อนประถมศึกษาและการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกคน มีพัฒนาการเหมาะสมตามวัยและมีคุณภาพ
2. ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาขันพื้นฐานอย่างทั่วถึง มีคุณภาพ และเสมอภาค
3. ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีสมรรถนะตรงตามสายงาน และมีวัฒนาธรรมการทำงานที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์
4. สถานศึกษามีกระบวนการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ เป็นกลไกขับเคลื่อนการศึกษาขั้นพื้นฐานสู่มาตรฐานสากล
5. สถานศึกษาเน้นการทำงานแบบบูรณาการ มีเครือข่ายการบริหารจัดการ บริหารแบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา
6. สถานศึกษาน้อมรับนโยบายการจัดการศึกษาจากหน่วยงานต้นสังกัดอย่างเหมาะสม

อักษรย่อ

"ต.ป."

เพลง

โรงเรียนวัดเตาปูนเด่นเป็นสง่า เกริกก้องไกร คู่ฟ้า สถาบัน
ศิลปะอาชีวะวิชาการ กีฬานั้นโรมรันนำแต่ชัย
สายเลือดเขียวขาวแพรวพราวยิ่ง ดุจดังสิงห์เก่งกล้าเกรียงไกร
บุคลิกภาพดีมีวินัย อีกทั้งใจมั่นคงตรงเวลา
ลูกเขียวขาว เราทุกคน ไม่ย่นย่อ ช่วยสานต่อศาสตร์ศิลป์ ถิ่นสีทา
คุณครูทุกท่าน ใจเมตตา เพื่อศิษยา เป็นคนดี ศรีชาติไทย
โรงเรียนวัดเตาปูนนั้นดียิ่ง ศิษย์ชายหญิง คุณธรรม นำวิชชา
สร้างชาติไทยให้ยิ่งใหญ่วัฒนา เป็นวิถี นำพา สู่สากล

ปรัชญา

สติมฺมโต สุเวเสยฺโย (ผู้มีสติเป็นผ้ประเสริฐทุกเมื่อ)