บุคลากร

 ปริญญาตรี (พลศึกษา)
 080-9704390
 ศป.บ (ดุริยางคศิลป์), ศศ.ม. (ดนตรี), ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา)
 089-7111274
 ศป.บ. (นาฏศิลป์), ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา)
 087-6518236
 คบ. วิทยาศาสตร์ทั่วไป
 085-1809643
 ปริญญาตรี (ค.บ.) อุตสาหกรรมศิลป์
 085-8462547