บุคลากร

รูปภาพ
ชื่อ-นามสกุล
ตำแหน่ง
การศึกษา
นางชนธิกาญจน์ กระสินหอม
[email protected]
ครู
ศป.บ. (นาฏศิลป์), ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา)
นางสาวลัดดา วงษ์ตุ้ม
[email protected]
ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ
ศษ.บ. (คหกรรม)
นางสาวอัญชลี แสงขำ
[email protected]
ครูจ้างสอน
บธ.บ. การบัญชี
นางยุพา ช้างสีทา
[email protected]
ครูชำนาญการพิเศษ
คบ.
นางวรรณรัตน์ ติยะบุตร
[email protected]
ครูชำนาญการพิเศษ
ปริญญาตรี
นางสาววิยะดา ติรวรเวศม์
-
ครูชำนาญการพิเศษ
ปริญญาตรี
นางสาวนลินี ธรรมกิจ
[email protected]
ธุรการ
บธ.บ. การจัดการ
นางศิริพร พันธรณี
[email protected]
ครูชำนาญการ
ปริญญาตรี
นายสุภัทรชัย กระสินหอม
[email protected],[email protected]
ครู
ศป.บ (ดุริยางคศิลป์), ศศ.ม. (ดนตรี), ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา)
นางระแวง พิกุลทอง
[email protected]
ครูชำนาญการ
คบ. วิทยาศาสตร์ทั่วไป
นายวิเศษ กัณหาลี
-
ครูชำนาญการพิเศษ
ปริญญาตรี (พลศึกษา)
นายชมพู บุญมี
[email protected]
ครูชำนาญการ
ปริญญาตรี (ค.บ.) อุตสาหกรรมศิลป์
นางบุญมี กัณหาลี
ครูชำนาญการพิเศษ
ศษ.บ.
นายณัฐพงษ์ ศุภสุข
ครูผู้ช่วย