บุคลากร

 นางชนธิกาญจน์ กระสินหอม (ครู)
 ศป.บ. (นาฏศิลป์), ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา)
 087-6518236
 นางสาวลัดดา วงษ์ตุ้ม (ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ)
 ศษ.บ. (คหกรรม)
 080-1066288
 นางสาวอัญชลี แสงขำ (ครูจ้างสอน)
 บธ.บ. การบัญชี
 089-5376426
 นางยุพา ช้างสีทา (ครูชำนาญการพิเศษ)
 คบ.
 082-2337434
 นางวรรณรัตน์ ติยะบุตร (ครูชำนาญการพิเศษ)
 ปริญญาตรี
 089-6128870
 นางสาววิยะดา ติรวรเวศม์ (ครูชำนาญการพิเศษ)
 ปริญญาตรี
 081-7558637
 นางสาวนลินี ธรรมกิจ (ธุรการ)
 บธ.บ. การจัดการ
 086-0216554
 นางศิริพร พันธรณี (ครูชำนาญการ)
 ปริญญาตรี
 084-0122986
 นายสุภัทรชัย กระสินหอม (ครู)
 ศป.บ (ดุริยางคศิลป์), ศศ.ม. (ดนตรี), ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา)
 089-7111274
 นางระแวง พิกุลทอง (ครูชำนาญการ)
 คบ. วิทยาศาสตร์ทั่วไป
 085-1809643
 นายวิเศษ กัณหาลี (ครูชำนาญการพิเศษ)
 ปริญญาตรี (พลศึกษา)
 080-9704390
 นายชมพู บุญมี (ครูชำนาญการ)
 ปริญญาตรี (ค.บ.) อุตสาหกรรมศิลป์
 085-8462547
 นางบุญมี กัณหาลี (ครูชำนาญการพิเศษ)
 ศษ.บ.
 
 นายณัฐพงษ์ ศุภสุข (ครูผู้ช่วย)