บุคลากร

นางสาวลัดดา วงษ์ตุ้ม
ตำแหน่ง : ครูพี่เลี้ยงเด็กพิกา..
นางสาวอัญชลี แสงขำ
ตำแหน่ง : ครูจ้างสอน..
นางยุพา ช้างสีทา
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ..
นางวรรณรัตน์ ติยะบุตร
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ..
นางสาววิยะดา ติรวรเวศม์
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ..
นางสาวนลินี ธรรมกิจ
ตำแหน่ง : ธุรการ..
นางศิริพร พันธรณี
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ..
นางระแวง พิกุลทอง
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ..
นายวิเศษ กัณหาลี
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ..
นายชมพู บุญมี
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ..
นางบุญมี กัณหาลี
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ..
นายณัฐพงษ์ ศุภสุข
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย..